Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: firma jednoosobowa

Z przedmiotowego pisma podatnika wynika, że od roku 1982 prowadził on działalność w formie spółki cywilnej. W marcu 2004r zmarł jeden ze wspólników spółki, został dokonany remanent likwidacyjny, uwzględniony w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2004r. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy podatek wynikający z remanentu powinien zostać rozliczony, z uwagi na fakt, że podatnik jako firma jednoosobowa kontynuuje działalność spółki cywilnej (przejął zobowiązania i należności)?

Zgodnie z przepisem zawartym w art.6a ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993r Nr 11 poz.50 z późn.zm.) - opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej lub zaprzestania prze ...


Prowadzę dzialalność gospodarczą polegającą na obsłudze firm na terenie Rosji w zakresie organizowania targów. Ponoszę wydatki na: bilety lotnicze, na zakwaterowanie oraz na reklamę, czy wydatki te mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedsta ...

Czy dokonując w trybie art. 14 Ordynacji podatkowej utworzenia Spółki Jawnej, która przejmie jako następca prawny wszystkie prawa i obowiązki starej firmy (prowadzonej przez osobę fizyczną), a stara firma zostanie wniesiona aportem do nowej spółki, czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jak przedstawia się kwestia zachowania prawa do odliczania oraz terminu zwrotu podatku naliczonego na rzecz następcy prawnego - utworzonej Spółki Jawnej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.08.2005r. (data wpływu 26.08.2005r.) Pana: K. Cz. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opoda ...

Czy przekazanie firmy prowadzonej przez jednego z małżonków na rzecz drugiego małżonka w oparciu o umowę darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od darowizn?

Z opisu stanu faktycznego sprawy wynika, że Wnioskodawczyni do 31.12.2004 r. prowadziła wspólnie z mężem działalność gospodarczą w B. na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Mąż J.K. zamierza na dzień 31.12.2005 r. przekazać Jej firmę wraz z całym majątkiem trwałym i obrotowym w oparciu o umowę darowizny. Wyrażając własne stanowisko w sprawie Wnioskodawczyni uważa, że ...

Prowadzę od 01.01.2006r. działalność na podatku liniowym polegającą na udzielaniu kredytów i pożyczek innym podmiotom. W 2005r. przed rozpoczęciem działalności zaciągnąłem kredyt hipoteczny, który przeznaczony zostal na spłatę kredytu mieszkaniowego, a w części na inne potrzeby. Po rozpoczęciu działalności tę część kredytu przeznaczyłem na potrzeby działalności (udzielanie pożyczek). Czy odsetki od tej części kredytu, która została przeznaczona na potrzeby działalności będą stanowiły koszt uzyskania przychodu mojej firmy?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przeds ...

CZY PODATNIK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W FORMIE JEDNOOSOBOWEJ ORAZ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ MOŻE BYĆ OPODATKOWANY Z DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ NA SWOJE IMIĘ I NAZWISKO RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH A Z DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ PODATKIEM LINIOWYM TJ. NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 30C USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ?

P O S T A N O W I E N I E ------------------------------------------------- Na podstawie art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /j.t: Dz.U . z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza , że Pana stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21.11.2005r. /data wpływu 24.11.2005r. / i uzupełnionym w dniu 09.01.2006r. w sprawie udzielenia pisemn ...

dotyczy umieszczania w fakturach sprzedaży bądź zakupu niezbędnych danych identyfikujących podatnika, będącego osobą fizyczną.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Pana W.K., przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2006r. (data wpływu 16.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ind ...

Czy przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie usług remontowych opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego można jednocześnie zostać udziałowcem spółki cywilnej, której dochody rozliczane będą na zasadach ogólnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 12.05.2006 roku (data wpływu 19.05.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie możliwości ...

Czy można opodatkować podatkiem liniowym, dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, prowadząc jednocześnie firmę jednoosobową opodatkowaną ryczałtem o przychodów ewidencjonowanych ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r. Dz. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.08.2006 r. uzupełnionego w dniu 08.09.2006 r. podatniczki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku docho ...

Generowanie strony w 100 ms