Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: teren niezabudowany


Czy sprzedaż działek rekreacyjnych przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z art. 15 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz. 535/ „... 1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalnoś ...


Czy sprzedaż terenu pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Od 1 maja 2004 r. grunt jest towarem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) – art. 2 pkt 6 ustawy. Zatem odpłatna dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli jest realizowana przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej. Jednak w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych ...

Czy dostawa nieruchomości niezabudowanej (boisko) podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535)?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Z przedstawionego w zapytaniu Podatnika, stanu faktycznego wynika, że przedmiotem dostawy ma być nieruchomość niezabudowana (boisko), która zgodnie z wystawionym przez Ki ...


Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż nieruchomości stanowiącą działkę zabudowaną starym budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki? W ewidencji gruntów jest terenem zabudowanym a w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zabudowę.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publiczne ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę, gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, zasiedlonymi oraz gruntów niezabudowanych bez prawa do zabudowy.

W odpowiedzi na pismo GRB 72241/5/04 z dnia 08.10.2004r. (data wpływu 18.10.2004r.) uzupełnione pismami z dnia 16 i 30.11.2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje iż zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu oznaczonych jako tereny przemysłowe, zurbanizowane tereny niezabudowane bądź inne tereny zabudowane, drogi oraz sprzedaż prawa własności niezabudowanych działek gruntu oznaczonych jako tereny przemysłowe - w obydwu przypadkach stracił ważność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ww. ustawy przez towary rozumie się wszelkie rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lu ...

Pytanie dotyczy stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki będącej terenem niezabudowanym przez który biegnie rurociąg.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 02.02.2005r., który wpłynął w dniu 03.02.2005r. do tut. urzędu, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej właściwej stawk ...

Generowanie strony w 8 ms