Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: termomodernizacja

1. Podleganie przepisom ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wkładów budowlanych i mieszkaniowych, wniesionych po 30 kwietnia 2004 r. - dotyczących ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r. lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Zdaniem podatnika zgodnie z zasadą "nie działania prawa wstecz" takie wkłady wniesione po dniu wejścia w życie ustawy z 11 marca 2004 r., lecz odnoszące się do ustanowionych przed tym dniem spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych nie podlegają nowej ustawie. 2. Zmiany przeznaczenia części korytarzy, innych pomieszczeń wspólnych - w co najmniej 5 letnich budynkach mieszkalnych - na mieszkalną, skutkujące zwiększeniem powierzchni mieszkalnej za wniesieniem odpowiednich wkładów. Czynność ta zdaniem podatnika podlegać ma zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), 3. Premii termomodernizacyjnej - ustawa z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 ze zm.) - czy jest zaliczana do podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług odrębnych dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze. Podatnik sądzi, iż premia termomodernizacyjna nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega m. in. odpłatna dostawa towarów, przez którą - zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 5 – należy rozumieć także ustanowienie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i ...

Czy można dokonać odliczenia wydatków poniesionych na opłacenie prac termomodernizacyjnych w ramach wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, gdy remontu dokonała spółdzielnia mieszkaniowa, a podatnicy zostali obciążeni kosztami tych prac?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 21 października 2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 4 listopada 2004 r.) w sprawie odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków poniesionych na opłacenie prac termomodernizacyjnych, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie uprzejmie ...

Czy wnoszone do spółdzielni mieszkaniowej wpłaty na fundusz termomodernizacyjny stanowią wydatek podlegający odliczeniu w ramach ulgi remontowo - modernizacyjnej?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2004 r. (data wpływu do MUS 28.06.2004) , uzupełnione w dniu 07.07.2004 r. o opłatę skarbową (data wpływu do MUS 09.07.2004), w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepi ...

jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować wykonanie prac budowlanych w budynku Domu Pomocy Społecznej ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym w dniu29-03-2005r. wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowaniaprawa podatkowego rozstrzygając kwestię opodatkowania podatkiem od towarów i usług prac budowlanych polegających na rozbudowie i ...

Czy podlega odliczeniu od podatku w ramach ulgi remontowej kwota wpłacona do spółdzielni mieszkaniowej w związku z dokonaną przez spółdzielnię termomodernizacją budynku, przeznaczona na uzupełnienie wkładu budowlanego?

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: Podatnik posiada własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. W 2005 roku spółdzielnia mieszkaniowa, której Podatnik jest członkiem, dokonywała dociepleń budynków w ramach modernizacji zasobów mieszkaniowych angażując w to własne środki pieniężne. W związku z wykonanymi pracami spółdzielnia obciążyła podatnika kosztami tej termomo ...

Czy kosztami uzyskania przychodów premii termomodernizacyjnej są wydatki na prowizję przygotowawczą oraz naliczone odsetki od kredytu termomodernizacyjnego.

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r. poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia xx xxx 2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Będzinie z dnia xx xxx 2006r. Znak: PD/415-xx/06/N wydane w trybie art. 14a § 1 i 4 ww. aktu prawnego stwierdzające, iż nieprawidłowe jest stanowisko xx xx ...

Czy właściciel lokalu wchodzącego w skład budynku mieszkalnego tworzącego wspólnotę mieszkaniową, może w ramach ulgi remontowej odliczyć od podatku za 2005r. poniesione wydatki na modernizację budynku w części odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości w sytuacji, gdy wydatek na modernizację poniosła wspólnota mieszkaniowa, faktury w całości zapłacone zostały w 2005r. środkami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego przez wspólnotę mieszkaniową, który będzie spłacany przez właścicieli lokali poprzez wpłaty na utworzony fundusz termomodernizacyjny?

Podatnik pismem z dnia 20.02.2006r. zwrócił się do naczelnika Urzędu Skarbowego w Śremie z zapytaniem: czy jako właściciel lokalu wchodzącego w skład nieruchomości (budynku mieszkalnego) tworzącego wspólnotę mieszkaniową, może w ramach ulgi remontowej odliczyć od podatku za 2005r. poniesione wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na modernizację budynku w części odpowiadającej jego ...

Czy kwoty pobierane od najemców lokali spółdzielczych na poczet przyszłych kosztów termomodernizacji budynków stanowią przychody Spółdzielni dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

Z treści złożonego przez Podatnika wniosku wynika następujący stan faktyczny. Spółdzielnia podejmuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne, traktowane jako modernizacja budynków. W związku z tym Spółdzielnia zamierza w stosunku do najemców lokali spółdzielczych ustalić w kwocie pobieranego czynszu najmu określoną kwotę na poczet przyszłych kosztów inwestycji, w celu złagodzenia skutków finansowych p ...

Czy premia termomodernizacyjna przyznana wspólnocie mieszkaniowej na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych nie stanowi przychodu tej wspólnoty na podstawie przepisu art. 12 ust. 4 pkt 14?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...


Generowanie strony w 35 ms