Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi artystyczne

1. Czy usługi związane z organizacją (produkcją) czy współorganizacją spektaklu, koncertu, imprezy rozrywkowej, kulturalnej są zwolnione z podatku VAT na podstawie załącznika Nr 4 (poz. 11) do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ? 2. Czy z usług kulturalnych związanych z twórczością i wykonawstwem artystycznym i literackim (PKWiU 92.31.2) oraz związanych z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10) opodatkowany jest wyłącznie wstęp na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy a wszystkie pozostałe usługi zakwalifikowane do wskazanych grupowań PKWiU są zwolnione od podatku na podstawie załącznika Nr 4 do ustawy ? 3. Czy określenie „wstęp na spektakle, koncerty, przedstawienia, imprezy” dotyczy tylko sprzedaży biletów wstępu, czy także np. ryczałtowej sprzedaży spektaklu innemu podmiotowi np. innemu teatrowi, agentowi ? 4. Czy usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania – są opodatkowane czy zwolnione od podatku VAT, bowiem zostały ujęte zarówno w załączniku Nr 3 (poz. 162) zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7 %, jak i w załączniku Nr 4 (poz. 11) zawierającym wykaz usług zwolnionych od podatku ?

Stan faktyczny : Teatr w ramach swojej działalności statutowej wystawia spektakle, koncerty, zarówno z wykorzystaniem własnego zespołu artystycznego, jak i z udziałem zaproszonych artystów. Powyższe spektakle Podatnik organizuje sam lub przy współudziale innego organizatora. Współpraca taka polega między innymi na rozłożeniu pomiędzy stronami obowiązków w celu doprowadzenia do wystawienia widowis ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na usługi teatralne , estradowe, cyrkowe? Świadcząc usługi powyższe na statkach obcych bander poza terytorium Polski jak naliczać VAT? Czy należy traktować powyższe usługi jako dostawę usług wewnątrzunijnych?

W odpowiedzi na pismo w sprawie stawki podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zakwalifikowanej do symbolu PKWiU : 92.31.21-00.10 - usługi teatralne i estradowe92.31.22-00.00 - usługi swiadczone przez autorów, kompozytorów, rzeżbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów92.34.11-00.00 - usługi cyrkowejak również w sprawie opodatkowania w/w usług na statkach obc ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez podatnika usług: aktorskich, realizacji i prezentacji spektakli teatralnych, programów estradowych, koncertów,w zakresie oświetlenia i nagłaśniania imprez, projektowaniu i wykonywaniu elementów scenografii, projektowaniu i szyciu kostiumów, W/w działalność została zakwalifikowana przez Urząd Statystyczny jako „artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 9231 G”

Wątpliwość podatnika budzi, czy w/w czynności świadczone przez podatnika należy traktować jako całość i kwalifikować jako czynności zwolnione od podatku od towarów i usług. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola w świetle powyższego zauważa, że przedłożone w/w zaświadczenie REGON powołujące Polską Klasyfikację Działalności wg PKD nie jest właściwą klasyfikacją dla potrzeb podatku od towarów i ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi związane z nagłaśnianiem, oświetleniem imprez kulturalnych, obsługą techniczną imprez kulturalnych, nagłaśnianiem, oświetleniem imprez rozrywkowych oraz budowę estrad na imprezach artystycznych?

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W pozycji 11 tego załącznika ustawodawca wymienił usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem określone symbolem ex 92 z wyłączeniem pewnych usług ( które nie dotyczą podatnika ), które nie podlegają z ...

dot. opodatkowania podatkiem VAT organizacji i wykonywania koncertów PKWiU 92.31.21, 92.31.22, 92.34.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.08.2004 r. złożone dnia 17.08.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności polegającej na organizacji i wykonywaniu koncertów sklasyfikowanej wg PKWiU pod symbolami 92.31.21 i 92.31.22 oraz 92.34 Naczelnik Drugiego Urzędu ...

Czy usługi cyrkowe w zakresie tresury zwierząt sklasyfikowane wg PKWiU 92.34.11 są zwolnione od podatku od towarów i usług?

Odpowiadając na pismo strony infromuje się, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W poz. 11 tego załącznika ujęto usługi o symbolu PKWiU ex 92, tj.: usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieni ...

Czy świadczenie usług o symbolu PKWiU 923150 jest zwolnione z opodatkowania podatkeim VAT?

W zapytaniu stwierdzono, że działalność podatnika polega na twórczej działalności artystycznej określonej według zaświadczenia Regon symbolem PKWiU 92.31.50. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. I tak w poz. 11 załącznika nr 4 zostały wymienione usługi ob ...

Zapytanie dotyczy wysokości stawki podatku od towarów i usług na sprzedaż następujących towarów i usług: 1) biletów wstępu na widowiska artystyczne, 2) usług artystycznych dla podmiotów gospodarczych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Fundacja posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Celem statutowym fundacji jest działalność kulturalna, sportowa i medyczna. Dochody fundacji są przeznaczone na cele statutowe i zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są wolne od podatku dochodowego. Z uwagi na fakt, iż Fund ...

Podatnik prosi o potwierdzenie, że świadczone przez niego usługi wymienione w pkt 1 – 5 przedstawionego stanu faktycznego są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Stan faktyczny : Podatnik prowadzi działalność usługową w zakresie kultury, rozrywki i rekreacji, którą klasyfikuje w niżej przedstawionych grupowaniach statystycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług : Edukacyjne szkolenia tematyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych PKWiU 80.42.10 i 89-0.42.20 które obejmują : zajęcia edukacyjno-szkoleniowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych z cyklu „Żywa ...

Czy właściwe jest wyodrębnienie i opodatkowanie części artystycznej stawką 22%, jeżeli podatnik prowadzi działalność polegającą na organizacji imprez, konferencji, zjazdów i w ramach tej działalności zapewnia oświetlenie, nagłośnienie, katering oraz część artystyczną (występy muzyków, piosenkarzy lub aktorów) ?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność polegającą na organizacji imprez, konferencji i zjazdów. Świadczona usługa obejmuje m.in. zapewnienie oświetlenia, nagłośnienia, kateringu oraz części artystycznej polegającej na występach muzyków, piosenkarzy lub aktorów. Część artystyczną usługi podatnik po wyodrębnieniu opodatkowuje wg stawki 22%. Na podstawie ...

Generowanie strony w 47 ms