Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: terytorium Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej)

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług usługa wynajmu nieruchomości położonej na terytorium Niemiec świadczona polskiemu podatnikowi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, odpowiadając na pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla usta ...

Jak ewidencjonować w kasie rejestrującej sprzedaż usług transportu osób w krajach Unii Europejskiej?

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązani są podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych go ...

Czy świadczona usługa na rzecz polskiego podmiotu gospodarczego, ale wykonywana w obiekcie budowlanym zlokalizowanym na terenie Niemiec jest objęta podatkiem od towarów i usług? Czy ciąży na nas obowiązek rejestrowania i rozliczania podatku od towarów

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926). Pismem z dnia 27 lipca 2004 r Spółka zwróciła się do Naczelnika Pierw ...

Opodatkowanie usług montażu suszarni do drewna we Francji na rzecz firmy włoskiej z materiału powierzonego przez kontrahenta włoskiego. Podatnik jest podwykonawcą tych robót.

Z przedłożonych przez Podatnika dokumentów tj. umowy współpracy o roboty budowlano - montażowe, zlecenia wykonania montażu suszarni oraz kopii faktury dokumentującej sprzedaż usługi montażowej wykonywanej we Francji na rzecz odbiorcy włoskiego wynika, że wykonuje on usługę związaną z nieruchomością (montaż suszarni do drewna). Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od ...

W 2003 roku podatnik pracował w Holandii jako kierowca na podstawie umowy o pracę. Poza ww. dochodem nie osiągnął żadnych innych dochodów w 2003 roku. Czy powstał obowiązek złożenia w Polsce zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2003 roku?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miliczu, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie, udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr ...

Podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Obecnie przebywa w Norwegii i współpracuje z tamtejszą firmą w zakresie usług remontowo – budowlanych. Zapytanie dotyczy stawki podatku VAT na ww usługi.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, opisanej w zapytaniu z dnia 23.07.2004 r. Informacji udzielono na podstawie art.14 a par.1 ustawy z dnia 29.08.1007 roku –Ordynacja podatkowa (Dz. U. N 137, poz. 926 z 1997 roku z późniejszymi zmianami). Od 1.05.2004r zostały wprowadzone nowe uregulowania prawne związane z określeniem miejsca św ...

Generowanie strony w 8 ms