Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: reklama

Koszty uzyskania przychodów

W związku z Pani pismem z dnia 06.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: W ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) nie określono w ujęciu rodzajowym wydatków ponoszonych w związku z prowad ...

Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2003 r. (data wpływu do Urzędu 12.02.2003 r.) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację balu jako kosztów reprezentacji i reklamy limitowa ...

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych dokonał zakupu tablicy informacyjnej w celu umieszczenia na niej nazwy firmy, jej adresu oraz zakresu oferowanych towarów, a w szczególności informacji o zaletach firmy, reklamy oferowanych produktów (marka, producent itp.). Tablica zostanie umieszczona w centrum miasta. Podatnik zwrócił się z pytaniem czy powyższy wydatek został właściwie zakwalifikowany jako koszt reprezentacji i reklamy ?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 23 cytowanej wyżej ustawy nie uważa się za koszty uzyskani ...

Czy zakup ściereczek przeznaczonych do ekspozycji w ogólnie dostępnych miejscach (gabinety lekarskie, apteki), na których zamieszczono nazwę preparatu farmaceutycznego, stanowi koszt uzyskania przychodu jako reklama publiczna dla spółki zajmującej się sprzedażą tego preparatu?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź- Górna, w związku z pismem z dnia 19.01.2004 r. (data wpływu do Urzędu) po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępowanie podatkowe, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że w przedmioto ...

Czy świadczenia otrzymane od świadczeniodawcy w zwiazku z promocją i reklamą w przypadku przekroczenia jednorazowej kwoty 100,00 zł podlegają opodatkowaniu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 2004-01-29 r. dot. udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie opodatkowania otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, których wartość przekracza kwotę 100,00 PLN - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 199 ...

Czy przekazanie ulotki informacyjnej do firmy prowadzącej jej kolportaż jest przekazaniem towarów na cele reklamy i czy podlega opodatkowaniu VAT ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem Strony z dnia 16.01.2004 r. informuję, że zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega przekazanie lub z ...

Czy wydatki poniesione na wydanie katalogów – informatorów stanowią w całości koszt uzyskania przychodów, czy tylko w granicach limitu określonego w art. 16 ust. 1 pkt. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.10.2003 r. (data wpł. 16.10.2003 r.), znak: ESSA/4993/2003 Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14 a § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek ud ...


Czy w rozumieniu obowiązującego prawa marketing na rzecz irlandzkiej firmy, należy uznać za sprzedaż traktowaną jako eksport i opodatkowaną stawką podatku VAT 0% i czy należy taką sprzedaż umieścić w pozycji 20 deklracji VAT-7.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 grudnia 2003 r. (data wpływu 17 grudnia 2003 r.), uzupełnione o własne stanowisko pismem z dnia 5 stycznia 2004 r. (data złożenia 6 stycznia 2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego ...

Czy udział w kosztach reklamy prowadzonej przez inny podmiot gospodarczy jest czynnością opodatkowaną zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT ?

W związku z pismem z dnia 09.02.2004 r. uzupełnionym w dniu 02.03.2004 r. oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) o obowiązku organu podatkowego do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z d ...

Generowanie strony w 44 ms