Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przemieszczanie towarów

Z treści wystąpienia podatnika wynika, iż Spółka dokonuje wywozu (przemieszczenia) wyrobów do własnego składu konsygnacyjnego w Niemczech. Sprzedaż towarów ze składu dokonywana jest przez Stronę w Niemczech w związku z czym podatnik wystąpił do niemieckiego urzędu skarbowego celem rejestracji jako podatnik VAT w Niemczech. W przedmiotowej sprawie wątpliwości podatnika dotyczą prawidłowości opodatkowania - na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) - przemieszczenia wyrobów Spółki z terytorium Polski na terytorium Niemiec w celu ich dalszej sprzedaży, a konkretnie: 1. Czy dostarczenie wyrobów do składu w Niemczech będzie traktowane jako dostawa wewnątrzwspólnotowa? 2. Jaką stawką podatku opodatkowany będzie wywóz przedmiotowych wyrobów? 3. Czy Spółce przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług służących do wytworzenia wyrobów przekazywanych do składu w Niemczech? 4. Czy wywóz tych towarów winien być wykazany w informacji podsumowującej oraz w deklaracji INTRASTAT?

Ad.1 W myśl przepisu art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) o podatku od towarów i usług za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika (osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, osobę fizyczną wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności), lub ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym miejsca i sposobu opodatkowania usług transportu międzynarodowego, wewnątrzwspólnotowej usługi transportu i przemieszczania towarów oraz przemieszczania towarów bez przekraczania granicy RP

Transport międzynarodowy w powiązaniu z eksportem i importem towarów zgodnie z art. 83 ust 1 pkt 23 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Natomiast w myśl art. 83 ust 3 pkt 1 przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się przewóz lub inn ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie produkcji bram i ogrodzeń wraz z ich montażem. Z zakupionych w Polsce materiałów wykonuję według zamówienia elementy ogrodzeń i bram, które przewożę własnym transportem do krajów Unii Europejskiej. Tam dokonuję montażu i instalacji całego ogrodzenia. Moim zdaniem dostawa towarów i usług do krajów UE jest opodatkowana stawką VAT 0% - zgodnie z art. 42 nowej ustawy o podatku VAT.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w Pana piśmie z dnia 29 lipca 2004 roku , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje: Zgodnie z art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), przemieszczenie tow ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy towarów przemieszczonych ze składu celnego w Polsce na skład celny w Czechach.

Spółka zgodnie z dyspozycją nabywcy tj. firmy mającej siedzibę w USA przemieściła towar ze składu celnego w Polsce na skład celny w Czechach zgodnie z procedurą tranzytu i ze składu w Czechach dokonała dostawy towarów. Czy przedmiotowa transakcja podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i us ...


Czy przemieszczenie towarów należących do tego samego przedsiębiorstwa z Polski do innego państwa Wspólnoty Europejskiej stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

W myśl art. 13 ust. 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), wewnątrzwspólnotową dostawą towarów jest również przemieszczenie przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego Unii, które zostały przez tego podatnika na terytorium Po ...

Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług budowy grot solnych wykonywanych na terenie Słowacji; zasad wystawiania faktur, momentu powstania obowiązku podatkowego, możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w zakupach związanych z budową grot oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pismem z 29 września 2004r. (wpływ do Urzędu 4 października 2004r.) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego o informację w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług – usług budowy grot solnych, które zamierza Pan wykonywać na terenie Krajów Unii Europejskiej, m. in. na terenie Słowacji; zasad wystawiania faktur, momentu powstania obowiązku podatkowego, możliwości odliczenia podat ...

W sprawie określenia stawek podatku VAT z zakresu międzynarodowego transportu drogowego.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami). Pismem z dnia 2 sierpnia 2004r. Podatnik zwrócił się do tut. ...

Spółka zamierza świadczyć usługi montażu reklam świetlnych oraz montażu okładzin reklamowych na terytorium różnych państwa członkowskich Wspólnoty Europejskiej wraz z dostarczaniem towaru. Czy dojdzie tu do wewnątrzwspólnootwej dostawy towaru?Czy usługi montażu są klasyfikowane jako usługi związane z nieruchomościami?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której mowa w art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 19 sierpnia 2004r. (data wpływu do tut. Urzędu Skar ...

Wątpliwości w zakresie udokumentowania transakcji w przypadku, gdy nabywca usługi podał dla tej czynności - świadczącemu usługę - numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług.

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 24 sierpnia 2004 r., w sprawie udzielania pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje. Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we ...

Generowanie strony w 21 ms