Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa franchisingu

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż praw do znaku towarowego „S.” oraz przejęcie praw i obowiązków z umów franchisingowych wraz z konceptem marketingowym sieci sklepów detalicznych, a także czy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych przejęcie praw i obowiązków z umów franchisingowych?

W odpowiedzi na pisma z dnia 1.12.2003 r. i 5.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Na ...

Z jaką datą i w jakiej wysokości Podatniczka powinna wykazać uzyskany przychód w podatkowej księdze przychodów i rozchodów tj.: - czy prowizję z całego miesiąca (bez 30 % potrącenia przez Spółkę) na ostatni dzień miesiąca, - czy kwotę faktycznie otrzymanego wynagrodzenia otrzymanego w następnym miesiącu, ale po potrąceniu przez spółkę należnej 30% prowizji?

Stan faktyczny: Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług pośrednictwa finansowego zawarła umowę franchisingową ze spółką X, w ramach której jest zobowiązana do przyjmowania opłat za media, gaz, prąd itd. Całość uiszczonych przez klientów wpłat (łącznie z prowizją) Podatniczka przekazuje na koniec każdego dnia na konto franchisingodawcy. Za świadczone usługi Podatniczka otrzy ...

Czy opłatę wstępną z tytułu zawarcia umowy franchisingu można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czy też ująć w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że p. ..... prowadzi biuro turystyczne świadcząc dla klientów usługi turystyki krajowej i zagranicznej. W lutym 2005r. wnioskodawczyni podpisała umowę franchisingu z firmą "G" mającą siedzibę we Włoszech. W tym miejscu należy podkreślić, że organ podatkowy nie ocenia postanowień zawartej umowy, opiera się jedynie na informacjach zawartych prz ...

Czy opodatkowanie stawką 0 % VAT opisanych powyżej usług rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach, w sytuacji, gdy usługa wykonywana jest za granicą jest prawidłowe?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wnioskuo udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyc ...

Czy prawidłowe jest postępowanie, że za dzień sprzedaży i wykonania usługi przyjęty jest dzień określony w umowie tj. dzień zestawień prowizyjnych będących potwierdzeniem odbioru usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Wykazywanie dostaw towarów dokonywanych w ramach świadczenia usługi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Dokumentowanie czynności przekazywania towarów klientom kontrahenta w ramach zawartych umów franchisingowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

1. Czy przychód uzyskiwany z tytułu opisanej powyżej umowy franszyzy może podlegać zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu uzyskiwanemu przez niektóre osoby fizyczne? 2. Jak stawka ryczałtu powinna zostać zastosowana?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących najem samochodów oraz nabycia paliwa do ich napędu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

1)Czy w opisanej sytuacji prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że nabywa ona wartość materialną i prawną spełniającą kryterium gospodarczego wykorzystania wraz z zawarciem umowy licencyjnej i słusznie uznała całą, wynikającą z umowy, należną kontrahentowi zapłatę za wartość początkową stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych?2)Czy Podatniczka prawidłowo ewidencjonuje sprzedaż licencji polskim odbiorcom jako przychody ze sprzedaży rozpoznając obowiązek podatkowy w miesiącu wystawienia faktury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 72 ms