Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: autokar

Pytanie Podatnika dotyczy stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży firmie zagranicznej (Białoruś) autobusu na terytorium państwa trzeciego. Pojazd ten zakupiony w 2002 r. w Niemczech nie był wprowadzony na polski obszar celny. W procedurze tranzytu z wykorzystaniem cywilno-prawnej formuły "kupno-sprzedaż" na granicy został wywieziony na Białoruś i tam wydzierżawiony był firmie białoruskiej?

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (DZ. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 11.06.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim wyjaśnia: Z pisma wynika, że Podatnik zamierza odsprzedać firmie zagranicznej (Białoruś) autobus na ...

Prowadzę działalność w zakresie przewozu osób. W chwili obecnej do tego celu posiadam samochód marki Autosan zarejestrowany jako autobus z liczbą miejsc 42. Nie posiadam świadectwa homologacji, ponieważ poprzedni właściciel nie przekazał mi takiego dokumentu, prawdopodobnie wówczas producenci nie wydawali takiego typu dokumentów, ponieważ samochód został wyprodukowany w 1981r. Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w zakupach paliwa do w/w samochodu.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ww ...

W jaki sposób należy opodatkować autokarowy przewóz osób poza granicami kraju?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na przewozie osób, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów informuje, iż: Ze stanu faktyc ...

Czy przysługuje podatnikowi prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa oraz części wykorzystywanych: do wypożyczonego odpłatnie autobusu na podstawie umowy wypożyczenia, do pogotowia technicznego, które nie posiada świadectwa homologacji, ale uznane jest przez Starostwo Powiatowe – Wydział Komunikacji jako samochód specjalny?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 29.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie wyjaśnia: Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dni ...

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób, w której wykorzystuję autobusy marki: Sanos, Ikarus, Autosan. Autobusy te nabyłam od osób prowadzących usługi transportowe, nie będących ich producentami ani też importerami. Dla pojazdów tych nie posiadam wyciągów ze świadectw homologacji ani też decyzji zwalniających z obowiązku uzyskania tych świadectw. W związku z powyższym mam wątpliwości czy po 1 maja 2004r. mogę odliczać podatek naliczony przy zakupie paliwa do ww. autobusów.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w Pani piśmie złożonym w dniu 08 września 2004 roku, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje: Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obni ...

Czy przysługuje podatnikowi prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa oraz części wykorzystywanych do wypożyczonego odpłatnie autobusu na podstawie umowy wypożyczenia, do pogotowia technicznego, które nie posiada świadectwa homologacji, ale uznane jest przez Starostwo Powiatowe – Wydział Komunikacji jako samochód specjalny?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 29.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie wyjaśnia: Zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dni ...

Świadczę usługi przewozu osób na terenie kraju, wg GUS określone jako „Transport pasażerski miejski” PKD 60.21.A oraz „Transport pasażerski międzymiastowy drogowy” PKD 60.21.B. Przed 1 maja 2004r. zakupiłam niżej wymienione środki transportu służące temu przewozowi, które nie posiadają świadectw homologacji ani też decyzji zwalniającej z posiadania świadectwa homologacji: 1)Ford Transit 2,5 d – autobus – ilość miejsc 15 – brak dopuszczalnej ładowności.Dane te zawarte są na karcie pojazdu i w dowodzie rejestracyjnym. 2)Iveco Daily 59,12 – autobus – ilość miejsc siedzących 20, liczba miejsc do stania 8, dopuszczalna ładowność 2900 kg.Dane te zawarte są w ocenie technicznej Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 3)Iveco Turbo Daily 35,10 – autobus turystyczny 04/03 – ilość miejsc siedzących 19, dopuszczalna ładowność 1400 kg.Dane te zawarte są w ocenie technicznej Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz w dowodzie rejestracyjnym. Wszystkie wymienione pojazdy samochodowe służą do przewozu osób i posiadają ponad 10 miejsc siedzących. Jednak takie przeznaczenie wynika z innych dokumentów niż świadectwo homologacji. Czy w świetle obowiązującego prawa mogę od ww. pojazdów odliczać VAT naliczony przy zakupie paliwa ?

W odpowiedzi na zawarte w piśmie z dnia 24.05.2004r./data wpływu – 07.06.2004r./ zapytanie w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do autobusów w przypadku braku świadectwa homologacji Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.) informuje, iż: Zgodnie ...

Zapytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla usług pośednictwa w sprzedaży biletów autokarowych i lotniczych krajowych oraz usług transportu międzynarodowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 04.05.2004 r. złożone w tut. organie podatkowym w dniu 14.05.2004 r., uzupełnione o własne stanowisko w sprawie w dniu 08.06.2004 r. w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje ...

Czy podatnik może skorzystać z prawa do odliczania podatku naliczonego od zakupionego paliwa do w/w samochodów ?

Podatnik w prowadzonej działalności gospodarczej użytkuje dwa autobusy przystosowane do przewozu 18 osób, które nabył jako samochody używane i nie posiada na nie świadectwa homologacji. Ocena prawna stanu faktycznego : Zgodnie z przepisem art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 mara 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wyko ...

Czy mogę odliczać podatek VAT od zakupionego paliwa od posiadanych autobusów przewożących osoby?

W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 20 października 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej kwestii odliczenia kwoty podatku od towarów i usług zawartego w cenie nabywanego paliwa silnikowego, wykorzystywanego do napędu autobusu nie posiadającego wyciągu ze świadectwa homologacji, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14 a ustawy z dni ...

Generowanie strony w 13 ms