Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szacowanie podstawy opodatkowania

Podatniczka z działalności gospodarczej w zakresie handlu jest opodatkowana na zasadach ogólnych. Jak postąpić w przypadku kradzieży dokumentów z działalności?

W związku ze złożonymi w dniach 22.10.2003 r. i 20.11.2003 r. pismami o dokonanej kradzieży dokumentów za okres od 1.01.2003 r. do 16.10.2003 r. związanych z prowadzoną przez panią działalnością gospodarczą w zakresie handlu (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja zakupów VAT, ewidencja sprzedaży VAT, dowody zakupu i sprzedaży – faktury, dokumenty związane z ewidencją działalności gosp ...

Zakup towarów handlowych po cenach hurtowych od osoby likwidującej działalność gospodarczą

Pismem z dnia 15.11.2004 r. zwrócił się Pan o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie. Ze złożonego wniosku wynika, iż ma Pan wątpliwości dotyczące zawartej transakcji zakupu towarów handlowych po cenach hurtowych (bez marży sprzedającego) od osoby likwidującej działalność gospodarczą (sklep). Odpowiadając na powyższe zapytanie Naczeln ...

Czy podatnik powinien dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego wykazanego w zniszczonych fakturach zakupu oraz, czy w sytuacji, gdy wskutek powodzi zniszczeniu uległa część dokumentów źródłowych może znaleźć zastosowanie art. 23 Ordynacji podatkowej przewidujący szacowanie podstawy opodatkowania ?

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej konieczności korekty odliczonego podatku naliczonego zawartego w zniszczonych fakturach VAT oraz możliw ...

Podatnik zapytuje w jaki sposób rozliczyć podatek VAT z tytułu importu usług transportowych, w sytuacji gdy nabywca otrzymuje fakturę od kontrahenta wystawioną po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.08.2005 r. (data wpływu 03.10.2005 r.), uzupełnionego w dniu 25.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług z t ...

Podatnik zapytuje w jaki sposób rozliczyć import usług transportowych w sytuacji gdy nabywca otrzymuje fakturę od kontrahenta wystawioną po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu oraz w sytuacji gdy otrzymuje fakturę korygującą dotyczącą importu tych usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.08.2005 r. (data wpływu 03.10.2005 r.), uzupełnionego w dniu 25.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług z t ...

Stosownie do przepisu art. 174 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) dalej p.p.s.a. podstawę skargi kasacyjnej może stanowić naruszenie prawa materialnego poprzez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, a także naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 2 marca 2005 r., sygn. akt I SA/Sz 88/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Jacka M na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2004 r. Nr PP. 2-4407/295/03/MFU w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń, luty, marzec i sierpień 2002 r. Jak wynika z treści zaskarżonego wyroku Dyrektor Izby Skarbowej w Szc ...

1. Z treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost i jednoznacznie, że kwestią mającą zasadnicze znaczenie dla uznania wydatków za koszt potrącalny jest ich „poniesienie". „Koszt poniesiony" to dokonany nie tylko w sensie ewidencyjnym, ale i w sensie realnym. Ponadto koszty uzyskania przychodów, jako jeden z elementów konstrukcyjnych dochodu, muszą być wykazane na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, czyli takich, które zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości — są prowadzone rzetelnie. 2. Wadliwość dowodu księgowego nie niweczy wydatku jako k.u.p., gdyż w takiej sytuacji podatnik może wszelkimi innymi dowodami dowodzić, że dany wydatek nastąpił i koszt został poniesiony. Wystarczającym będzie, gdy podatnik wykaże stosowną inicjatywę dowodową. 3. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 23 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej dopiero brak danych niezbędnych do określenia podstawy opodatkowania uzasadnia oszacowanie co oznacza, że chodzi o brak danych koniecznych i nieodzownych, ale dotyczących wysokość poniesionych wydatków, a nie co do samego faktu poniesienia wydatku, gdyż tego faktu oszacować z natury rzeczy nie można.

1. Wyrokiem z dnia 13 września 2006 r., sygn. I SA/Bd 416/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marii Z... i Huberta Z... (dalej: podatnicy) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2006 r., nr PB 2/4117-9/06, w przedmiocie wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. - oddalił skargę. Jako podstawę prawną wyroku ...

Szacowanie podstawy opodatkowania w odniesieniu do podatkowych grup kapitałowych w rozumieniu art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...Generowanie strony w 16 ms