Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koparka

dotyczy odliczenia podatku VAT przy zakupie paliwa do koparki

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 30.06.2004 r. (znak: PUS.II/443/92/2004) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego prz ...

1. Czy sprzedaż towarów do włoskiego kontrahenta w celu wykonania na nich usług montażu części i malowania jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów ? 2. Czy zakup towarów przez włoskiego kontrahenta na terenie Włoch w imieniu polskiej firmy jest dla tej firmy wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów ?

W związku z pismem Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach Nr PP2-005/185/2004 z dnia 09.11.2004 r., dotyczącym skorygowania odpowiedzi udzielonej na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), dla „S” S.A., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stosownie do postanowień art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej, udziela sprostowa ...

Dotyczy możliwości odliczenia podatku VAT od paliwa nabywanego do eksploatacji samochodów Polonez Truck oraz koparek kołowych i gąsienicowych.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego, z dnia 10 sierpnia 2004r. nr PP/443/IN/62/DM/2004, a dotyczącej możliwości odliczenia podatku VAT od paliwa nabywanego do eksp ...

Czy istnieje obowiązek złożenia organowi podatkowemu deklaracji VAT-23 (informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu) z tytułu dokonania zakupu koparki?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając jego stanowisko odnośnie braku obowiązku złożenia informacji o wew ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT z czynszu inicjalnego, w przypadku gdy przedmiotem leasingu jest mini-koparka?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 04.07.2005 r. (06.07.2005 r. data wpływu do tut. organu podatkowego) uzupełnionym pismem z dn. 26.07.2005 r. (27. ...

Wątpliwości Podatnika dotyczą kwestii, prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur potwierdzających zakup paliwa do koparko - ładowarki.

Działając na podstawie: art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8., poz. 60 ze zm.), art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Podatnika z dnia 23.08.2005 r. (z datą wpływu 25.08.2005 r.), uzupełniony pismem z dnia 19.09.2005 r. dotyczący udzielenia ...

Jaką stawką są opodatkowane usługi wynajmu ciężkiego sprzętu budowlanego: koparko-ładowarki do wykonania robót ziemnych

Występując z wnioskiem z dnia 18.01.2006 r. nr L. dz. 018/01/LS/2006 o udzielenie interpretacji Podatnik podał, iż wykonał usługi koparko-ładowarką na budowie osiedla domów jednorodzinnych. Kontrahent zlecając mu wykonanie prac koparką na budowie osiedla domów jednorodzinnych (zlecenie z dnia 01.12.2005 r.) zażądał skorygowania zastosowanej na fakturze obciążeniowej 22 % stawki podatku VAT na 7%, ...

CZY PRZYSŁUGUJE PRAWO DO OBNIŻENIA PODATKU NALEŻNEGO O PODATEK NALICZONY WYNIKAJĄCY Z FAKTURY ZAKUPU KOPARKO - ŁADOWARKI

Pismem w dniu 15.05.2006r., Pan ... zam. ... zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług przedstawiając stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie robót ziemnych. W dniu 8 maja 2006r. zakupił do działalności gospodarczej koparko-ładowarkę CAT 428C na fakturę VAT. Zakupiona ...

Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług dotację otrzymaną od Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup koparko-ładowarki?

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że Strona dla celów prowadzonej działalności gospodarczej otrzymała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa dofinansowanie do zakupu koparko - ładowarki. Pytanie jest następujące czy w/w dofinansowanie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stanowiska Poda ...

W jaki sposób amortyzować koparkę?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a § 1, art. 14 b, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym w dniu 22.06.2007 r. zapytaniu. W dniu 22.06.2007 r. wpłynął do tut. Urzędu Pana wniosek w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zapytuje ...

Generowanie strony w 5 ms