Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zapis

Jednym z przedmiotów mojej działalności jest nagranie (audiowizualna rejestracja zdarzeń) oraz montowaniu materiału informacyjnego dla telewizji regionalnej. Usługa ta jest wykonywana na sprzećie należącym do telewizji, montaż materiału odbywa się w siedzibie telewizji. W związku z powyższym, iż jestem podatnikiem podatku VAT, zwracam się z pytaniem jaką stawką opodatkowane są usługi produkcji filmów i nagrań wideo jakie świadczę dla telewizji. Według mnie właściwą stawką VAT jest 22%.

Działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku w odpowiedzi na pismo z dnia 09.07.2004r. uzupełnione pismem z dnia 20.07.2004r., wyjaśnia: Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez świadczenie usług, o których mow ...

Czy wpłaty z tytułu uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych nie zaliczają się do przychodów Towarzystwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na pismo z dn. 09.07.2004 r. (wpływ do Urzędu 14.07.2004 r.) uzupełnione w dn. 03.08.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób ...

Jak należy kwalifikować dochody osób fizycznych z tytułu zażądania zbycia posiadanych składników zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz czy po stronie S.A powstają obowiązki wynikające z pełnionej funkcji płatnika?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 27 m ...

Czy podatek od spadków i darowizn należny w związku z dokonywanym przeniesieniem własności nieruchomości w wykonaniu zapisu testamentowego płatny jest na ogólnych zasadach (tj. przed sporządzeniem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości),czy też po sporządzeniu tego aktu wg. rozliczenia podatnika z Urzędem Skarbowym ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.09.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje, iż nabycie w drodze zapisu testamentowego spadku podlega opodatkowaniu podatkiem od spadów i darowizn na podstawie art.1 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o po ...

Czy zawarcie w umowie najmu zapisu mówiącego, że najemca skorzysta z oferty najmu pod warunkiem dokonania prac remontowo-modernizacyjnych - będzie stronę wynajmującą uprawniać do zaliczenia poniesionych wydatków w koszty uzsykania przychodu z tytułu wynajmu lokalu ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2004 r. dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z najmu poniesionych z tytułu prac remontowo-modernizacyjnych, na podstawie zawartej umowy najmu, wyjaśnia: St ...

W październiku 2004 r. otrzymałem fakturę obciążającą mnie zaległymi należnościami za czynsz dotyczący miesiąca marca 2004, energię elektryczną za okres kwiecień – czerwiec 2004 r., telefon za okres luty – czerwiec 2004 r.. Dokument ten jest refakturą tych kosztów i został wystawiony w formie zbiorowego zestawienia po terminie płatności. Uważam, że faktura została wystawiona w sposób nieprawidłowy i uniemożliwia mi odliczenie podatku VAT. W mojej ocenie podatku tego nie będę mógł również zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zaliczeniu takiemu podlega jedynie kwota netto.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 17.12.2004 r., złożone w Urzędzie Skarbowym w Zgierzu, przesłane do tutejszego Urzędu w dniu 19.01.2004 r., w sprawie zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest pro ...

Czy zapisobierca winien opodatkować podatkiem od towarów i usług wynajem lokali w nieruchomości, w której udział był przedmiotem dokonanego na jego rzecz zapisu testamentowego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 12.01.2004 r., uprzejmie informuje: Z analizy stanu faktycznego wynika, iż na rzecz Pani dokonany został zapis testamentowy, którego przedmiotem był udział we współwłasności nieruchomości. Do ...

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z 26.01.2005 r. akcjonariusze-osoby fizyczne sprzedali Spółce akcje w celu umorzenia. Czy zwolnienie z art. 52 updof stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia akcji nabytych w drodze konwersji świadectw udziałowych, a Spółka jako płatnik nie będzie miała obowiązku pobierania od tych dochodów zryczałtowanego podatku?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem w dniu 13.04.2005 r. (data wpływu 18.04.2005.) wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie p o ...

Czy przychód podatkowy z tytułu sprzedaży akcji własnych stanowi przychód należny dla Spółki w momencie zawarcia transakcji sprzedaży tych akcji, tj. wg Spółki w momencie złożenia oświadczenia obu stron o zbyciu i nabyciu akcji, a wydatki na nabycie tych akcji stanowiły koszt w momencie powstania przychodu należnego z tytułu ich zbycia?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnik ...

W jaki sposób zaksięgować wydatki na remont nieruchomości zakupionej w celu dalszej odsprzedaży.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji a podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 20O5 r., poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Pana ............- przedstawione we wniosku z dnia 28.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakr ...

Generowanie strony w 13 ms