Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wózek

Czy Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanego do napędu wózków widłowych.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ...

Czy obowiązkowi rejestracji, zgodnie z art. 154 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegały wózki widłowe?

Przepis art. 86 ust. 7 Ustawy o podatku od towarów i usług, ograniczający prawo do odliczenia podatku naliczonego z umów leasingowych /najmu, dzierżawy/ lub innych umów o podobnym charakterze nie ma zastosowania w przypadku, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od czynszu /raty/ lub innych płatności wynikających z takiej umowy przed dniem 1 m ...

Czy mam prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów, których dopuszczalna ładowność jest wyższa, niż określona w art. 86 ust. 3. ? Dopuszczalna ładowność wynika z dowodu rejestracyjnego, jednak nie posiadam świadectw homologacji, gdyż są to samochody stare. Jednocześnie proszę o odpowiedź na pytanie, czy mam prawo do odliczenia VAT przy zakupie paliwa do wózka widłowego ?

W odpowiedzi na zawarte w piśmie z dnia 09.06.2004r. zapytanie, dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów ciężarowych w przypadku braku świadectwa homologacji oraz przy zakupie paliwa do wózka widłowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ...

Spółka ma wątpliwości dotyczące stosowania 7% stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży części do wózków inwalidzkich.

Udzielając odpowiedzi na zapytanie podatnika podkreślić należy, że do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzielania pomocy w zakwalifikowaniu towarów do poszczególnych ugrupowań statystycznych, upoważnione są wyłącznie organy statystyczne. Zatem organ podatkowy, udzielając odpowiedzi na zapytanie przyjął za prawidłową wskazaną przez podatnika klasyfikację statystyczną opisanych części do wózkó ...

Wniosek podatnika dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla odpłatnej dostawy transportera schodowego Scalamobil IQ (S30), tj. urządzenia ułatwiającego pokonanie schodów osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w przedmiocie podatku od towarów i usług określonego w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towar ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować odpłatne dostawy napędu elektrycznego do wózka inwalidzkiego sprzedawanego samodzielnie ?

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r, Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w przedmiocie podatku od towarów i usług określonego w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towar ...


Jak ma wygladać ewidencja i rozliczenie podatku VAT w sytuacji, gdy wnioskodawca nabywa paliwa silnikowe i olej napędowy wykorzystywany do napędu samochodów osobowych oraz wózków widłowych?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 17maja 2005 r. (doręczony w dniu 20 maja 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie po ...

Stawka podatku od towarów i usług na wózki gąsienicowe przeznaczone do przemieszczania sie osób niepełnosprawnych po schodch z napędem elektrycznym o symbolu PKWiU 35.43.11

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania prawidłowej stawki podatku dla dokonywanych dostaw towarów przedstawione w piśmie z dnia 08 czerwca ...

Czy w przypadku, w którym wnioskodawca nie byłby zarejestrowany w Niemczech i na Litwie jako podatnik tamtejszych podatków od wartości dodanej, przemieszczenie do Polski odprawionych tam towarów byłoby traktowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 26 ms