Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi montażowe

Podatnik pyta czy w przypadku świadczenia, w opisanym stanie faktycznym usług w obiektach budownictwa mieszkaniowego może on stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7% na podstawie art. 146 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535).

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm). Pismem z dnia 11 czerwca 2004 r. (doręczonym dnia 25 czerw ...

Podatnik pyta czy w przypadku świadczenia usługi związanej z wymianą okien i drzwi w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych i budynkach zbiorowego zamieszkania (PKOB 111,112 i 113), w zakres której wchodzi wyprodukowanie okien lub drzwi z drewna lub PCV, ich dostarczenie do klienta, wymontowanie „starych” okien lub drzwi, zamontowanie nowych i uzupełnienie ubytków tynku, może on stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7% na podstawie art.146 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535).

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm). Pismem z dnia 25 czerwca 2004 r. (doręczonym dnia 25 czerwc ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu i montażu kotłów centralnego ogrzewania oraz wszelkiego rodzaju ogrodzeń. W związku z powyższym podatnika pyta czy w przypadku świadczenia usługi wykonania i montażu kotłów centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym winien, wystawiając faktury dla klienta, stosować stawkę podatku w wysokości 7% czy 22%. Analogiczne pytanie podatnik zadaje w odniesieniu do produkcji i montażu ogrodzeń w obiektach budownictwa mieszkaniowego.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przez sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm). Pismem z dnia 22 czerwca 2004 r. (doręczonym dnia 24 czerwca ...

Prowadzę działalność gospodarczą z zakresie sprzedaży stolarki okiennej i drzwiowej wraz z niezbędnymi akcesoriami ( parapety, żaluzje, klamki) związanej również ze sprzedażą kompleksowej usługi ich montażu. 1)Czy sprzedaż w/w artykułów bez usługi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22 % ?, 2) Czy kompleksowa usługa wymiany/montażu okien, drzwi w budynku/lokalu mieszkalnym z zastosowaniem moich materiałów podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT 7 % ?, 3) Czy wymiana/montaż stolarki w budynku/lokalu niemieszkalnym podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT 22 % ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 30.06.2004r., na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm. / informuje: W przypadku sprzedaży detalicznej stolarki okiennej i drzwiowej, jak również przy wymianie jej w lokalu niemieszkalnym należy zastosować stawkę 22%. Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 ...

Z treści wystąpienia podatnika wynika, iż wykonuje on roboty budowlano – montażowe związane z budownictwem mieszkaniowym polegające na wytworzeniu z własnego kamienia naturalnego parapetów, schodów i posadzek oraz ich montażu w budynkach mieszkalnych (PKOB 11). Spółka zawiera umowy na wykonanie np. parapetów z kamienia naturalnego wraz z ich montażem w mieszkaniach czy willach. Materiały do wykonania zlecenia opodatkowane są stawką podatku w wysokości 22% natomiast usługa wg stawki 7%. Sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych Spółka ewidencjonuje przy zastosowaniu kas rejestrujących. W przedmiotowej sprawie wątpliwości podatnika dotyczą: 1. prawidłowego opodatkowania świadczonych usług a konkretnie: - czy przedmiotowa usługa winna być opodatkowana w całości stawką podatku właściwą dla zadania, czyli w tym wypadku 7%, czy też winny być osobno zafakturowane zużyte materiały własne według stawki 22% a osobno robocizna według stawki 7% ? - jak w przypadku odrębnego opodatkowania materiałów oraz usługi montażu prawidłowo ustalić moment powstania obowiązku podatkowego ? 2. obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kasy fiskalnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będących obywatelami państw członkowskich w przypadku gdy osoby te odbierają towar w Polsce lub jest on im dostarczany przez Spółkę transportem własnym albo zleconym.

Ad.1 Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Stosownie natomiast do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyc ...Jaką stawką winna być obciążona zakupiona przez TBS usługa polegająca na remoncie lokalu mieszkalnego, remontowi podlega wymiana wraz z montażem okna lub drzwi w w /w obiekcie?

W przypadku gdy Towarzystwo zleci usługę remontowo-montażową firmie producenckiej mamy tu do czynienia z podwójną czynnością tzn. dostawą towaru oraz świadczeniem usług. Przepis art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) definiuje pojęcie „towaru” z którego wynika, że towarem są rzeczy ruchome...będące przedmiotem opodatkowania wymienione ...

Stawka podatku od towarów i usług obowiązująca w zakresie usług montażowo-spawalniczych świadczonych na terenie państw trzecich tj. spoza Unii Europejskiej na zlecenie kontrahenta z Polski oraz o zasady rozliczania podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach kooperantów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem Pana Eugeniusza I. z dnia 24.07.2004 r. (data wpływu do Urzędu – 27.07.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej stawki podatku od towarów i usług obowiązującej w zakresie usług montażowo-spawalni ...

Pytanie podatnika dotyczy stawki podatku VAT dla produkcji i montażu bram garażowych.

Zakresem działalności Spółki jest m.in. produkcja bram garażowych wraz z montażem. Podstawą do wykonania bram i ich montażu są zlecenia klientów. Całość zlecenia stanowi: pomiar otworu, w którym ma być zamontowana brama, jej wykonanie z materiałów własnych Spółki, dostawa na własne ryzyko i koszt Spółki oraz montaż przez przeszkolonych pracowników Spółki. Wyprodukowane bramy są montowane w budynka ...

Generowanie strony w 7 ms