Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: środki pomocowe


Czy dochody uzyskane przez podatnika w 2003 i w 2004 roku na podstawie umowy zlecenie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Z pisma podatnika i załączonych do niego dokumentów wynika, iż w dniu 16.10.2003 r. zawarł on umowę zlecenie ze Spółką Akcyjną... Z § 1 tej umowy wynika, iż podatnik zobowiązał się do wykonania na zamówienie w/w Spółki Akcyjnej... dzieła polegającego na obsłudze programu Phare 2000..., jako kluczowy ekspert ds. promocji zgodnie z zakresem zadań ujętym w TOR. W § 4 umowy określony został sposób ust ...


Czy stanowisko Podatnika odnośnie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych uzyskanych dochodów jako środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej jest prawidłowe?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 06.05.2004 r. (data otrzymania pisma 10.05.2004 r.), o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia. Podatnik przedstawił stan faktyczny: Podatnik (sp. z o.o.) świa ...

Czy wynagrodzenie otrzymane w ramach bezpośredniej realizacji projektu, finansowane ze środków bezzwrotej pomocy zagranicznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W związku z zapytaniem skierowanym do tutejszego organu podatkowego dnia 16.07.2004 r. sprecyzowanym w dniu 30.07.2004 r. i 17.08.2004 r. w zakresie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Braniewie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ...

Spółka była w 2003 roku wykonawcą robót budowlanych dla urzędów gmin, zapłata za dostarczane usługi następowała w części ze środków pomocowych Unii Europejskiej SAPARD otrzymywanych przez urzędy gmin za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zatem czy słuszne jest stanowisko, że dochody Spółki osiągnięte z tytułu wykonywania usług sfinansowanych ze środków SAPARD korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14-14b oraz pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W myśl przepisów art. 17 ust. 1 pkt 14-14b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są: - pkt 14 - dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach, - pkt 14a - dotacje z budżetu ...

Czy uzyskane przeze mnie dochody w ramach zawartej umowy o świadczenie usług asystenta-tłumacza będą objęte zwolnieniem od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 marca 2004 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach informuje, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwalnia z opodatkowania ...

Czy powinniśmy naliczać podatek dochodowy od osób fizycznych od umowy o dzieło realizowanej w ramach programu "Dziedzictwo kulturowe gminy Pierzchnica w zabytkach", finansowanego ze środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym w dniu 09.03.2004 r. zapytaniem w sprawie naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od umowy o dzieło realizowanej w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe gminy Pierzchnica w zabytkach” finansowanego z ...

Czy Stowarzyszenie Gmin Euroregionu korzysta ze zwolnień przedmiotowych z podatku dochodowego od osób prawnych?

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu z dnia 19.05.2004 r. (data wpływu 21.05.2004 r.) uzupełnionym pismem z dnia 03.06.2004 r. (data wpływu 07.06.2004 r.) oraz dokumentacją nadesłaną w dniu 02.07.2004 r. i 12.07.2004 r. w sprawie udzielenia przez organ podatkowy info ...

Czy dochody uzyskane przez pracowników realizujących program finansowany ze środków pomocowych otrzymanych przez Caritas Diecezji Kieleckiej są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08.06.2004 r. (data wpływu do Urzędu 14.06.2004 r.), w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych przez pracowników realizujących program finansowany ze środk ...

Generowanie strony w 56 ms