Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: reprezentacja

Koszty uzyskania przychodów

W związku z Pani pismem z dnia 06.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: W ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) nie określono w ujęciu rodzajowym wydatków ponoszonych w związku z prowad ...

Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2003 r. (data wpływu do Urzędu 12.02.2003 r.) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację balu jako kosztów reprezentacji i reklamy limitowa ...

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych dokonał zakupu tablicy informacyjnej w celu umieszczenia na niej nazwy firmy, jej adresu oraz zakresu oferowanych towarów, a w szczególności informacji o zaletach firmy, reklamy oferowanych produktów (marka, producent itp.). Tablica zostanie umieszczona w centrum miasta. Podatnik zwrócił się z pytaniem czy powyższy wydatek został właściwie zakwalifikowany jako koszt reprezentacji i reklamy ?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 23 cytowanej wyżej ustawy nie uważa się za koszty uzyskani ...


Czy udział w kosztach reklamy prowadzonej przez inny podmiot gospodarczy jest czynnością opodatkowaną zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT ?

W związku z pismem z dnia 09.02.2004 r. uzupełnionym w dniu 02.03.2004 r. oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) o obowiązku organu podatkowego do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z d ...

W jaki sposób udzielone w ramach akcji promocyjnych rabaty wpływają na przychód i koszty uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po zbadaniu stanu faktycznego i dokonaniu analizy zapytania podatnika w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stwierdza, co następuje: Zdaniem ...

Czy wydatki poniesione na zakup odzieży z logo firmy dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki?

Stosownie do przepisów art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Wydatki na zakup odzi ...


Czy można zaliczyć w limitowane koszty reprezentacji i reklamy zakup ubrań wizytowych tzn. garnitury i wydatki związane z organizowaniem oficjalnych przyjęć oraz poczęstunków, na których podawany jest alkohol?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Państwo są właścicielami firmy transportowej. Prowadzą szeroką działalność marketingową w celu poszerzenia obszaru działalności gospodarczej. W związku z powyższym ponoszą dość wysokie koszty reprezentacyjne związane z pozyskiwaniem nowych kontrahentów i negocjowaniem kontraktów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodo ...

Opodatkowanie podatkiem VAT przychodów z tytułu świadczenia na rzecz firmy telekomunikacyjnej usługi polegającej na promowaniu jej przez reklamę, marketing i sprzedaż „programu lojalnościowego”

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 23 października 2003 r. (data wpływu: 30 październik 2003 r.) uzupełnione opłatą skarbową oraz dodatkowymi informacjami w dniu 3 grudnia 2003 r. - w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkow ...

Generowanie strony w 25 ms