Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce (kraj) płatności podatku od towarów i usług


Który podmiot powinien naliczyć podatek VAT z tytułu najmu lokalu, w sytuacji - gdy polski podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-R/UE, wynajmuje od podmiotu gospodarczego mającego swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.) w odpowiedzi na złożone w dniu 02.07.2004 r. zapytanie - informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Przedmiotowe zapytanie dotyczy wskazania podmiotu ...

Czy usługi leśne i ogrodnicze (przycinanie drzewek na plantacji choinek, prace pomocnicze w ogrodnictwie i szkółkach leśnych) wykonywane na rzecz kontrahentów duńskich, w całości wykonywane na terenie Danii, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Aby ustalić, czy dane usługi świadczone są na terytorium kraju, należy określić miejsce świadczenia usług. Zasadą jest, że w przypadku świadczenia usług miejscem świadcz ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi transportowe świadczone poza obszar Wspólnoty, w jaki sposób wystawiać faktury VAT dokumentujące ten transport i wykazazywać te usługi w deklaracji VAT-7 ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.06.2004r. (data wpływu – 09.06.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: W obowiązującej od dnia 01.05.2004r. ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) z katalogu czynności opodatkowanych (art. 5) zniknęło pojęcie eksportu usług. Nowa ustawa określa (art. 27 i 28) reguły ustalania miejsca świadczenia różn ...

Podatnik pyta: a) czy świadczona przez niego usługa na rzecz polskiego podmiotu zarejestrowanego dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, wykonana w obiekcie budowlanym zlokalizowanym na terenie Niemiec, objęta jest podatkiem od towarów i usług? b) czy ciąży na nim obowiązek rejestrowania i rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu dokonanej transakcji na terenie Niemiec?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pismem z dnia 27 lipca 2004 r. (data doręczenia – dnia 29 l ...

W jaki sposób rozliczyć podatek od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilino prawnych zaciągnięcie pożyczki od kontrahenta mającego siedzibę w Szewcji?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismami z dnia 1 czerwca 2004 r. L.dz. FZ/46/2004, Spółka zwr ...

Podatnik podpisał umowy z podatnikiem posiadającym siedzibę w Anglii, która przygotowuje dokumentacje przetargową zawiązaną z inwestycją finansowaną ze środków ISPA. Czy dojdzie do importu usług? Czy import będzie zwolniony z VAT? Jakie przepisy będą obowiązywały w tym zakresie po 30 kwietnia 2004 r.?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismami z dnia 27 kwietnia 2004 r. nr PIU/3119/1/2004, Urzą ...

Opodatkowanie usług transportowych.

W sytuacji przedstawionej przez podatnika, a mianowicie, gdy polski przewoźnik (Spółka X), na zlecenie Spółki Y, wykonuje usługi transportowe na trasie Niemcy – Polska, przy czym Y. podała dla tej czynności numer NIP, pod którym jest zidentyfikowana dla potrzeb podatku lub podatku od wartości dodanej, nadany przez właściwy polski urząd skarbowy, przyjmuje się, że usługa została wykonana na terenie ...

1.Jaką stawkę podatku należy stosować w przypadku wysyłki, do kontrahenta Niemieckiego, wyrobów gotowych przed upływem 30 dni od dnia wykonania usługi, a jaką w przypadku gdy wysyłka jest dokonywana po upływie 30 dni od dnia wykonania usługi?2.Jaką datę należy przyjąć za datę wykonania usługi w przypadku wysyłki półproduktów? Czy datę wystawienia zlecenia sprzedaży przez kontrahenta czy też datę przekazania towaru z magazynu półproduktów do magazynu wyrobów gotowych?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 31 maja 2004 r. Jednostka zwróciła się do Nacz ...

Dotyczy usług elektronicznych. Wątpliwości Spółki dotyczą prawidłowości zakwalifikowania przedmiotowych usług jako nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług do dnia 30 kwietnia 2004r. oraz opodatkowania podatkiem od towarów i usług po tym dniu.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem z dnia 10 lutego 2004r. Nr EL-20/CP/RJ/725/04, uzupełn ...

Generowanie strony w 10 ms