Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenia na rzecz nierezydentów

Czy należy pobrać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę wypłacanych rezydentowi Litwy za świadczenie pracy na terytorium Republiki Litewskiej?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 09.03.2004 r., w sprawie udzielenia informacji, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Psie Pole uprzejmie wyjaśnia. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Wasza Spółka zamierza zatrudnić na umowę o pracę rezydenta Litwy. Miejscem wyko ...

Płatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zasad pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat ze stosunku pracy dokonywanych pracownikowi zatrudnionemu w Spółce, ale wykonującemu pracę i mającemu miejsce zamieszkania poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12 października 2004 r. (data wpływu do tut. urzędu 15.10.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 zezm.) informuje, iż częściowo podziela stanowisko Spółki. W świetle postanowień art. 15 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypos ...

Czy różne świadczenia dla nierezydenta, któremu powierzono pełnienie funkcji prezesa zarządu spółki, są kosztem uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnika, p ...

Czy czynsz i opłaty za media poniesione z tytułu wydatków poniesionych na rzecz Prezesa Zarządu z tytułu wynajmu mieszkania są dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy koszty świadczeń na rzecz oddelegowanych do Spółki Pracowników będących obcokrajowcami, a do ponoszenia których zobligowana została na mocy podpisanych umów Spółka K., stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...


Generowanie strony w 57 ms