Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tłuszcz odpadowy

Pytanie dotyczy stawki VAT po 01.05.2004 r. dla następujących produktów: oleje/tłuszcze roślinne zużyte po smażeniu, pieczeniu i gotowaniu, powstające w restauracjach i zakładach przetwórstwa spożywczego.

Na mocy art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o towarów i usług, dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% ujęto: - pod pozycją 20 – symbol PKWiU ex 15.3: Owoce i warzywa przetwor ...

Ponieważ tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu - z wyłączeniem tłuszczy technicznych oraz tłuszczy solonych wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3 objęte są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%, jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana sprzedaż tłuszczu paszowego, używanego do natłuszczania pasz dla zwierząt hodowlanych.

POSTANOWIENIE W dniu 13.02.2006r. Pan Marek ........ wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we w ...

Powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym w sytuacji wykorzystania utylizacyjnego tłuszczu zwierzęcego jako paliwa do pieców wapienniczych.

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Celnej w Kielcach, działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15.02.2007., wniesionego na postanowienie Nr 341000-RPA-911-4/07 wydane w dniu 08.02.2007r. przez Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach uznające ...

Generowanie strony w 8 ms