Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zużycie

Czy czynność polegająca na przekazaniu lub zużyciu towarów na cele reprezentacji i reklamy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w związku z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową, w celu reklamowania(promowania) swoich produktów oraz firmy, jak również w celu wpływania na utrzymanie i poprawę wizerunku firmy w kontaktach z klientami i kontrahentami, przekazuje bądź zużywa na te cele określone towary. Reklama prowadzona jest w sposób publiczny jak i niepubliczny. Przek ...

1.Czy VAT należny związany z przekazaniem lub zużyciem towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste podatnika i innych osób będzie stanowił koszt uzyskania przychodów.2.Pytanie dot. również prawa odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT związanych z organizacją szkoleń oraz co należy zrobić w przypadku błędnego lub podwójnego wystawienia faktur VAT.

W związku z informacją o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze pismem z dnia 24 maja 2004 r., Nr IV/443/30/04/I i z dnia 14 lipca 2004 r., Nr IV/443/30-1/04/I, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 21 kwietnia ...

1) W jaki sposób należy odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących zużycie energii elektrycznej i wody w budynkach gospodarczych gospodarstwa rolnego? 2) W jaki sposób należy odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących wydatki z tytułu remontów w budynkach gospodarczych? 3) Jakiego rodzaju dokumentację, poza dokumentacją niezbędną do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej VAT, należy prowadzić będąc podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku rolnego?

Ad 1) Z przedstawionego stanu faktycznego wyrażonego w Pana piśmie wynika, iż prowadzi Pan działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i z dniem 1 sierpnia 2004 r. zrezygnował Pan ze zwolnienia od VAT przy dostawie produktów rolnych i świadczeniu usług, przechodząc na zasady ogólne. W gospodarstwie rolnym zai ...


W jaki sposób można odliczać VAT od zakupu energii elektrycznej zużywanej zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w gospodarstwie rolnym?

Podatnik jest rolnikiem posiadającym gospodarstwo ogrodnicze i rozlicza się w zakresie podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych. Do chwili obecnej nie rozliczał podatku VAT od faktur wystawionych przez zakład energetyczny z tytułu zużycia energii elektrycznej. Powodem było brak informacji o sposobie przypisania ilości zużytej energii do gospodarstwa rolnego. Podatnik nie posiada dodatkowego ...

1. Czy po zlikwidowaniu działalności gospodarczej można samochód wykorzystywany wcześniej dla potrzeb działalności gospodarczej i który został całkowicie zamortyzowany przekazać w drodze umowy użyczenia córce, która rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej? 2. Czy córka korzystając z samochodu przekazanego w drodze umowy użyczenia będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup paliwa, koszty remontu samochodu itp., na podstawie faktur wystawionych na jej firmę z podaniem nr rejestracyjnego pojazdu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, w odpowiedzi na pismo z dnia 15.12.2004 r. (data wpływu do tut. organu 17.12.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia jak niżej: Zgodnie z art. 14a § 1 ww. ustawy - Ord ...

Czy czynności związane z organizacją i obsługą sesji Rady i posiedzeń komisji Rady Gminy polegających na zakupie artykułów spożywczych (ciastka, herbata, woda mineralna, owoce), które są zużywane na sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady Gminy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnopra ...

Czy przyjęte do ewidencji środków trwałych samochody, użytkowane uprzednio przez okres 6-11 miesięcy w celach testowych i demonstracyjnych, uznać - na podst. art. 16j ust. 2 pkt 1 updop - za używane środki trwałe i ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną wynoszącą 30 miesięcy, czy na podstawie art. 16i ust. 2 pkt 2 zastosować podwyższoną stawkę?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...


Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zużycie wody mineralnej, kawy, herbaty, ciastek, soków na terenie zakładu w trakcie organizowanych spotkań członków zarządu z pracownikami i kontrahentami?Czy czynność ta powinna być dokumentowana fakturą wewnętrzną?

Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.05.2005 roku (data wpływu do tutejszego urzędu) uzupełnionego w dniu 20.05.2005 roku (data wpływu do tutejszego urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 5 ust.1 pkt 1, art.7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podat ...

Generowanie strony w 13 ms