Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż mieszana

Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy zakupach związanych ze sprzedażą mieszaną.

W związku z pismem Strony w sprawie interpretacji przepisów o VAT tut. Organ, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia; W myśl uregulowania zawartego w art. 19 ust. 1 ustawy z dn. 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ...

Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego w zamian za najem do mieszkania komunalnego podlega opodatkowaniu .

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 17 września 2004 r. dotyczące interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych z zamiany nieruchomości, informuje jak poniżej: Zgodnie z przepisem art. 1 ...


Czy istnieje możliwość odliczenia wydatków mieszkaniowych poniesionych w 2004r jeśli w 2003roku sprzedano lokal mieszkalny a w 2004r zakupiono spółdzielcze własnościowe prawodo lokalu mieszkalnego i nie korzystano w 2003 r z ulgi remontowej.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu działając na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa / Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 po. 60/ po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie dokonania odliczeń od podatku dochodowego wydatków ...

Jaką stawką VAT powinny być opodatkowane wpłaty zaliczak na poczet sprzedaży lokalu mieszkalnego przez nowych klientów zgodnie z opisanym stanem faktycznym. Czy sprzedaż ta jest sprzedażą zwolnioną zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 10 ?

Spółka posiada wynajmowane lokale mieszkalne. Najem lokali mieszkalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy, pozycją 4 jest usługą zwolnioną z tego podatku. Klienci, osoby fizyczne podpisują ze Spółką umowy najmu oraz przedwstępne umowy sprzedaży, gdzie termin zawarcia umowy przenoszącej własność jest terminem odległym, kilkuletnim. Klienci pła ...

Pyt.1.Czy w związku z przepisem art. 26b ust. 2 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zachowuje się prawo do odliczenia od podstawy obliczenia podatku, wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych ( zakup lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym od Przedsiębiorstwa Budownictwa "X", które wybudowało ten budynek w ramach wykonywania działalności gospodarczej) faktycznie poniesionych w 2005 r. do momentu zawarcia związku małżeńskiego? Pyt.2. Czy utrata w 2005 r. prawa do korzystania z możliwości odliczenia faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, ma skutki również wstecz, powodując utratę prawa do korzystania z możliwości odliczania faktycznie poniesionych wydatków na spłatę odsetek również w latach 2003 i 2004, a tym samym konieczność dokonania korekty zeznań podatkowych za lata 2003 i 2004? Pyt.3. Czy sprzedaż mieszkania w 2005 r. powoduje utratę prawa do odliczania na podstawie art. 26b ustawy o pod. doch. od osób fiz. dotychczasowych wydatków na spłatę odsetek od kredytu na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany, działając na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku (uzupełnionego w dn. 29. 06. 2005 r. o należną od podania opłatę skarbową) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatko ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży po 1 maja 2004 r. lokali mieszkalnych i użytkowych wybudowanych ponad 5 lat temu z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu?.

DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie z 15 kwietnia 2005r., Nr PP/443-08/1/HM/05 w przedmiocie podatku ...

1. Czy w związku ze sprzedażą mieszkania ciąży na Niej obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego tej transakcji w urzędzie skarbowym. 2. Czy sprzedaż ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy w związku z tym ma znaczenie na co zostaną przeznaczone środki uzyskane ze sprzedaży. 3. Jakie inne niż dochodowy podatki i opłaty obowiązują przy sprzedaży mieszkania. 4. Czy podatek dochodowy to to samo co podatek od sprzedaży mieszkania.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany uznaje za prawidłowe, stanowisko Strony przedstawione we wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 200 ...

Jak ustalić proporcję do obliczenia podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu w okresie rozliczeniowym od maja do grudnia 2004 r., w związku z prowadzeniem sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku ?

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 21 czerwca 2004 r. z zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)uprzejmie wyjaśnia: W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w zw ...

czy zakup działki rolnej z wydanymi przez gminę warunkami zabudowy uprawni Pana do zwolnienia z zapłaty 10% podatku od sprzedaży nieruchomości?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2006 r. stwierdza, że przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, w części wydatkowanej nie później niż w okresie 2 lat od dnia sprzedaży na nabycie dział ...

Generowanie strony w 34 ms