Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wieloetatowiec

Czy jednostka obsługująca szkoły (dokonująca naliczenia wynagrodzenia i potrącenia podatku) może na wniosek podatnika - nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach - potrącaćkoszty uzyskania przychodu tylko z jednego stosunku pracy celem uniknięcia dopłaty w rocznym rozliczeniu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo z dnia 13 maja 2004 r., znak: bez znaku (data wpływu: 14.05.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 07.06.2004 r., znak: bez znaku (data wpływu: 08.06.2004 r.), w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowa ...

Jaki jest roczny limit kosztów uzyskania przychodów w opisanym stanie faktycznym.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.- Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), - po rozpatrzeniu wniosku Pana X. Y. zam. Radom ul. Z z dnia 14.03.2006r. (data wpływu do urzędu 16.03.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie doty ...

czy nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach jednocześnie, przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należy potrącić koszty uzyskania przychodu w każdej placówce ?

Szkoła Podstawowa w K. prowadzi obsługę finansową wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy K. Każda placówka oświatowa jest samodzielną jednostką organizacyjną, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP), REGON, statut. Pracownik - nauczyciel - zatrudniony jest na ułamkowe części etatu w kilku zakładach pracy, tj. w szkołach i gimnazjach. W każdej z tych placówek Wnioskodawca, jako jed ...

Jaka wysokość kosztów uzyskania przychodów przysługuje w rozliczeniu rocznym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... z dnia 28.03.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wysokości rocznych kosztów uzyskania przychodów stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku je ...

Zakład pracy w 2006r zawarł ze swoim pracownikiem dwie umowy o pracę i potrącał koszty uzyskania przychodów tylko z tytułu jednej z nich tj. 102,25zł miesięcznie. Czy w opisanym stanie faktycznym zakład pracy prawidłowo potrącał koszty uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 oraz art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29.11.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z za ...

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wnioskodawca postępuje słusznie, odliczając koszty uzyskania przychodów z każdej zawartej umowy o pracę w jednym zakładzie pracy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 67 ms