Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłaty pocztowe

Według jakiej stawki VAT należy opodatkować usługi pocztowe świadczone przez jednostki inne niż poczta państwowa ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 7 lipca 2004 r., w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przedmiocie świadczenia usług pocztowych, po sprawdzeniu że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - O ...

Czy wydatki za przesyłki pocztowe na rzecz poczty niemieckiej, gdzie miejscem nadania jest urząd pocztowy na terytorium Niemiec są zwolnione od podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie w zakresie wniesionego zapytania dotyczącego stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza, że stan ...

Czy należy naliczać podatek VAT za opłaty pocztowe w wystawianych przez Urząd Statystyczny fakturach za sprzedaż publikacji statystycznych ?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 27.04.2005 r., znak: PP-1/443/16/2005 w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Urzędu Statystycznego dotyczącego naliczenia podatk ...

Podatnik prosi o wyjaśnienie, czy zwrot opłaty pocztowej przez zamawiającego powinien traktować jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatnik stoi na stanowisku, iż opłata pocztowa nie jest przychodem z prowadzonej działalności, ponieważ jest ona traktowana jako chwilowe wyłożenie tej kwoty za zamawiającego, a w związku z tym w ewidencji powinna być ujęta jedynie faktyczna cena zegara.

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wysyłkowej artykułów przemysłowych z wyłączeniem koncesjonowanych. W ramach prowadzonej działalności Podatnik wykonuje zgodnie z zamówieniem zegary okolicznościowe – z danymi noworodków, które wysyłane są do zamawiających za pośrednictwem poczty. Odbiorcy regulują należność (zawierającą cenę zegara oraz koszty usługi po ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy refakturowane koszty opłaty pocztowej wyszczególnione na fakturze lub paragonie fiskalnym powinny być opodatkowane podatkiem VAT .

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy refakturowane koszty opłaty pocztowej wyszczególnione na fakturze lub paragonie fiskalnym powinny być opodatkowane podatkiem VAT. Strona wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny z którego wynika ,iż podatnik zajmuje się sprzedażą książek , czasami występuje sprzedaż zwolniona od podatku VAT . Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ...

Czy zaksięgowanie w koszty uzyskania przychodu faktury VAT przez Cedenta, powierzającego trudną do odzyskania wierzytelność w celu jej ściągnięcia lub sprzedaży firmie zajmującej się windykacją należności, powinno nastąpić w momencie jej otrzymania? Faktura na 150 zł + VAT dotyczy zryczałtowanej opłaty na pokrycie kosztów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej ...

Czy koszty przesyłki doliczane do sprzedaży podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Pismem z dnia 12-01-2006 Podatnikzwrócił się z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą opodatkowania kosztów przesyłki.Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika iż Wnioskodawca od grudnia 2005 roku prowadzi działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą sprzętu komputerowego oraz usługami informatycznymi.Przedmiotowa sprzedaż odbywa się najczęściej za pośrednictwe ...

1. Czy wykazane i doliczone do faktycznych przychodów z najmu zapłacone przez najemcę kwoty czynszu stanowią przychód podlegający opodatkowaniu? 2. Czy dopuszczalna jest korekta zeznań za lata 2003 i 2004? 3. Czy należy korygować deklaracje na zaliczki miesięczne? 4. Czy opłaty bankowe i pocztowe związane z zapłatą podatków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4, art. 81 § 1, art. 81a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), art. 10 ust. 1 pkt 6, art. 11 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 44 ust. 1 pkt 2, art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarb ...

Wnioskiem złożonym w dniu 29 marca 2006r. wystąpiła Pani o interpretację przepisów w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług kwoty opłaty pocztowej, którą otrzymuje Pani jako zwrot poniesionych kosztów przesyłki towaru do klienta.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 29 marca 2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do za ...

Czy sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym oraz opłaty za usługi pocztowe podlegają ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej?W jaki sposób Podatnik ma dokonać korekty sprzedaży zaewidencjonowanej uprzednio na kasie fiskalnej w przypadku niedostarczenia przesyłki do odbiorcy?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie sprzedaży artykułów przemysłowych. Od 2000r. Podatnik ewidencjonuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przy użyciu kas rejestrujących. W 2005r. Podatnik poszerzył działalność o sprzedaż towarów w systemie wysyłkowym, za sprzedaż których należności powiększone o koszty opłat pocztowych pobierane są z ...

Generowanie strony w 10 ms