Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: komornik sądowy

Komornicy sądowi w zakresie, w jakim stosując środki przymusu zastrzeżone dla władzy publicznej, wykonują władztwo publiczne wynikające z funkcji organu egzekucyjnego, są uznawani za organ władzy publicznej i tym samym są objęci regulacją art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Czynności wykonywane przez komorników sądowych w pozostałym zakresie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według zasad ogólnych.

W związku ze zgłaszanymi przez podatników oraz przez organy podatkowe pytaniami dotyczącymi stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do czynności świadczonych przez komorników sądowych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14 § 1 ...

Czy będąc komornikiem sądowym, a więc organem władzy publicznej, podlegam ustawie o podatku od towarów i usług?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.191997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy w piśmie z dnia 5.07.2004 r. (znak: PO III/443-45/04): Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatniczka, pismem z datą ...

Czy komornik sądowy jest podatnikiem podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żaganiu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 r. Nr PP10-812-802/04/MR/1556PP wydanym w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, stanowiącym interpretację przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar ...

Czy będąc komornikiem sądowym podlegam ustawie o VAT ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na zapytanie złożone w dniu 07.05.2004 r. przez Pana „S” Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w „K”. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca ...

Czy będąc komornikiem sądowym podlegam ustawie o podatku od towarów i usług ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich w odpowiedzi na pismo Pana „M” z dnia 07.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 10.05.2004 r.), uzupełnionego dnia 09.06.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wyjaśnia, co następu ...

W jaki sposób mam się rozliczyć z zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego mi przez komornika sądowego na podstawie wyroku ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie działając na podstawie art. 14 § 4 Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) udziela pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. W dniu 06.04.2004 r. złożył Pan wniosek o interpretację przepisów, w którym zwraca się o wyjaśnienie, w jaki sposób ma się Pan rozliczyć z zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypł ...

Czy komornik sądowy, będący organem władzy publicznej, podlega ustawie o podatku od towarów i usług ?

Na podstawie art.14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm. ) po dokonaniu zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łukowie odpowiedzi zawartej w piśmie nr PP-443/26/2004 z dnia 31.05.2004 r., wyjaśniam: W swoim piśmie zwraca się Pan z zapytaniem czy będąc komornikiem sądowym, a więc organem władzy publicznej, podlega Pan ustaw ...

Czy komornik sądowy jest podatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT?

W związku z informacją udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bełchatowie w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) pismem z dnia 07.06.2004r. Nr USIII/443-67/3099/BT/04, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając na podstawie art. 14b w/w ustawy po przeanalizowaniu treści pytania i udzielonej przez organ pierwszej instancji informac ...

Czy będąc komornikiem sądowym, a więc organem władzy publicznej, podlegam ustawie o podatku od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w związku z żądaniem strony o urzędową interpretację w zakresie stosowania przepisów prawa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaczowie wyjaśnia: Pismem z dnia 20.07.2004 r. (wpływ 20.07.2004 r.) komornik sądowy zwrócił się do tut. Urzędu z zapytaniem czy będąc komornikiem sądowym, a ...

Czy komornik sądowy jest podatnikiem podatku od towarów i usług ?

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie na złożone w dniu 07.05.2004 r. zapytanie w sprawie „czy komornik sądowy jest podatnikiem podatku od towarów i usług” udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. ...

Generowanie strony w 12 ms