Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata za użytkowanie wieczyste

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy następujących usługach i sprzedaży towarów: 1. sprzedaż opracowanej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji przetargowej PKWiU 75.11.11-00.20 2. wydanie przez Urząd Miejski zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w drodze decyzji administracyjnej PKWiU 75.13.14-00.20 3. opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 4. oprocentowanie pożyczek przyznawanych na cele mieszkaniowe przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5. wykonanie przyłącza wodociągowego – roboty związane z budownictwem mieszkaniowym PKWiU 45.21.41-00.10 6. nagrody w formie niepieniężnej przyznane przez Burmistrza na rzecz osób fizycznych i instytucji (np. książki, puchary) oraz czy należy zaewidencjonować tę nagrodę w kasie fiskalnej 7. zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników urzędu 8. subwencje oświatowe otrzymane z budżetu państwa przekazywane później szkołom na ich działalność statutową, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, urzędu wojewódzkiego, powiatu, a następnie przekazywane na realizację zadań statutowych w zakresie administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej oraz środki otrzymane z bezzwrotnej pomocy zagranicznej z budżetu Unii Europejskiej, np. w ramach programu SAPARD, PHARE przeznaczone na budowę kanalizacji na wsi?

1) Sprzedaż opracowanej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji przetargowej (specyfikacji)PKWiU 75.11.11-00.20, za którą podmiot organizujący przetarg, zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz. 664 z późz.zm.) pobiera opłatę w wysokości nie wyższej od kosztu ich druku i przesłania, nie jest sprzedażą w rozumieniu pr ...

1. Skoro oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste jest świadczeniem na rzecz innego podmiotu i nie jest dostawą towarów, uznać należy, że jest ono świadczeniem usług, w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 2. Mając na względzie specyfikę instytucji użytkowania wieczystego, a także specyfikę opłat pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, należy uznać, że opłaty wniesione przed 1 maja 2004 r. nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku ze zgłaszanymi pytaniami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, uprzejmie ...


Czy ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntów podlega ustawie o podatku VAT, co ewntualnie stanowi podstawę opodatkowania i czy opłaty ustalone przed 1 maja 2004r. podlegają ww. ustawie, a także czy zwolnienie od podatku lokalu mieszkalnego dotyczy również ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu, z którym lokal w części ułamkowej jest trwale związany ?

Ze stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca będący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi działalność w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym: - ustanawia prawo użytkowania wieczystego gruntów gminnych i Skarbu Państwa - oddaje nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste - za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste podatnik pobiera opłatę pierwszą i opłaty roczne ...

Strona zwróciła się o wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.

W przedmiotowym wniosku strona zwróciła się o wskazanie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT odnośnie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów wnoszone po dniu 1 maja 2004r., jako: - zaległe opłaty dotyczące lat poprzednich - zaległe opłaty dotyczące roku 2004 - opłaty, których termin został prolongowany. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ...

Czy ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowi dostawę w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług a także według jakiej stawki podatku VAT opodatkowane będzie ustanowienie ww. prawa?

Ustanowienie prawa wieczystego użytkowania gruntu jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stanowi bowiem świadczenie usług zgodnie z przepisem art. 8 ww. ustawy o VAT. W związku z tym, że ustawodawca nie określił dla tej czynności obniżonej stawki VAT, ani też nie przewidział zwolnienia z opodatkowania tego typu usług, zastosowanie będzie miała stawka podstawowa w w ...

Dotyczy zakwalifikowania podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie do podstawy opodatkowania kosztów eksploatacyjnych pobieranych przez spółdzielnie mieszkaniową.

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 19 ust. 13 pkt. 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą : otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności – z tytułu czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, spółdzielni będąc ...

Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 z późn.zmian.) -Starostwo Powiatowe w T. zwraca się z prośbą o interpretację przepisów w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste.Zgodnie z § 3 a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług opublikowanych w Dz.U.Nr 145 z 25 czerwca 2004 r. poz. 1541 , w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności poszczególnych opłat pobieranych z tego tytułu.Mając na względzie powyższy przepis , prosimy o odpowiedź czy opłaty wniesione z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wynikające z decyzji administracyjnych wydanych przez dniem 1 maja 2004 r. a terminem płatności upływającym po dniu 1 maja 2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W odpowiedzi na Państwa pismo Znak:F – 3130/9/04 z dnia 28-09-2004 r. dotyczące wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za użytkowanie wieczyste gruntu ,wynikających z decyji administracyjnych wydanych przed 01 maja 2004 r. , a z terminami płatności upływającymi po tym dniu , uprz ...

Czy opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, dla których termin płatności ustalono na dni: 30 czerwca i 30 września 2004 r. objęte są obowiązkiem podatkowym w podatku VAT?

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagos-podarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność gmin lub ich związków, mogą być oddawane w użytkowanie wie-czyste osobom fizycznym i osobom prawnym ( art. ...

1. Czy pobierać i w jakiej wysokości podatek przy zbywaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przez Gminę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również innych podmiotów? Co stanowi w tym przypadku podstawę opodatkowania – cena rynkowa, czy wartość rynkowa pomniejszona o wartość prawa użytkowania wieczystego. 2. W jakiej wysokości pobierać podatek od czynności oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste i co powinno stanowić podstawę opodatkowania. 3. Czy należy naliczać podatek od opłat rocznych należnych od użytkowników wieczystych i jakiej wysokości.

W dniu 15 lipca 2004r. wpłynął do tut. Organu wniosek skierowany przez Urząd Miejski w ... o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wnoszący zapytanie zawarł w nim następujące pytania : w punkcie 1. Czy pobierać i w jakiej wysokości podatek przy zbywaniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych p ...

Generowanie strony w 45 ms