Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dokumentowanie wydatków

Obniżenie podatku należnego

Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.03 r., informuje: 1) Zgodnie z zapisem art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 14, poz. 176 ze zm.) "kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie ko ...

Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2003 r. (data wpływu do Urzędu 12.02.2003 r.) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację balu jako kosztów reprezentacji i reklamy limitowa ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2003 r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji na terenie miejskim informuje, że stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznyc ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 14.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Stosownie do przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Podstawą zar ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pana pismem z dnia 17.03.2003 r. w sprawie odliczenia od dochodu wpłat na Społeczny Komitet Budowy Gazociągu w G., jako darowizny Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam., w oparciu o dyspozycje art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z wykładnią przepisów podatkowych wpłaty na rzecz budowy gazociągu mogą być trakto ...

Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 09.09.2003 r. w sprawie udokumentowania pobytu dziecka na kolonii lub obozie kserokopią faktury w celu zastosowania zwolnienia dofinansowania od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ...

Czy opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją części użytkowej domu stanowią koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zmianami) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Wykorzystywanie przez podatnika, do celów prowadzonej działalności, domu mieszkalnego przez wyłączenia jego części lub całości z funkcji mieszkalnej ...

Czy wydatek na opłatę prowizji za miejsce na bazarze (na poczet której inny podmiot wystawił fakturę VAT) stanowi koszt uzyskania przychodu ?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Generalnie można przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadn ...

Jak należy udokumentować poniesione wydatki z tyt. korzystanie z usług przewodników osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku zaliczonej do I grupy inwalidztwa?

Z przedstawionego we wniosku Strony stanu faktycznego wynika, że Strona posiada orzeczenie uznające inwalidztwo I grupy spowodowane stanem narządu wzroku i w związku z tym korzysta z usług przewodnika. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podsta ...

Czy nota księgowa - wystawiona na zakup materiałów, może być dowodem, stanowiącym podstawę zaliczenia tegoż zakupu do kosztów uzyskania przychodów ?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 30 stycznia 2004 r. (uzupełnione dnia 9 lutego 2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w powyższym piśmie dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie ...

Generowanie strony w 64 ms