Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rejestracja osób zagranicznych

1. Czy osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozliczały się jako odrębni podatnicy wstępująca z dniem 1 maja 2004r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału), który przestał być wyodrębionym podatnikiem (art. 160 ust. 3 ustawy o VAT), przestaje być podatnikiem podatku VAT i traci prawo do posługiwania się dotychczasowym numerem NIP? 2. Czy zmiany wprowadzone przez powyższą ustawę oznaczają, że osoba prawna przestaje być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm) dla wykonywania działalności gospodarczej n ...

Jaki jest zakres danych potrzebnych do zarejestrowania podmiotu niemieckiego jako podatnika VAT w Polsce?

W celu zarejestrowania podmiotu niemieckiego jako podatnika VAT w Polsce należy złożyć kompletnie wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną formularze NIP-2, VAT-R oraz w przypadku dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-RUE. Do w/w druków należy dołączyć uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem, w szczególności: - umow ...

Czy X posiada na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu art. 27 ustawy o VAT, a w związku z tym:gdzie znajduje się miejsce świadczenia opisanych powyżej usług wykonywanych przez Y na rzecz X?Y pragnie prawidłowo ustalić miejsce świadczenia usług wykonywanych na rzecz X aby móc prawidłowo wystawiać faktury za te usługi.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.08.2005 roku (data wpływu do tutejszego urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 27 ust. 1, ust. 3, ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr ...

Czy oddział, za pośrednictwem którego jest prowadzona działalność Spółki w Polsce, nie jest odrębnym od Spółki podatnikiem i czy w związku z tym ma obowiązek posługiwania się na potrzeby podatku VAT numerem identyfikacji podatkowej nadanym uprzednio Spółce?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, z dnia 02.11.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.11.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie posłu ...

Czy z racji wykonywania powyższych czynności Spółka będzie zobowiązana do prowadzenia rozliczeń w Polsce z tytułu podatku od towarów i usług? Czy po likwidacji oddziału właściwym organem podatkowym dla Spółki będzie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście?

POSTANOWIENIE W związku z wnioskiem Spółki z dnia 5 września 2005 r. (data wpływu do Urzędu 13 września 2005 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej prowadzenia przez podmiot zagraniczny w Polsce rozliczeń z tytułu podatku VAT w związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu - Naczelnik Drugiego Mazowi ...

Dotyczy ustanowienia przedstawiciela podatkowego przez francuskiego przedsiębiorcę.

Działając na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na dwa wnioski Spółki z dnia 17 listopada 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w j ...

Zapytanie dotyczy miejsca opodatkowania usług wynajmu świadczonych przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku bez znaku z dnia 18.10.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. ...

Czy zwrot podatku VAT może być dokonywany na rachunek bankowy przedstawiciela podatkowego ustanowionego przez spółkę zagraniczną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imie ...

Czy Spółka, która na podstawie przepisów prawa niemieckiego stanowi spółkę cywilną, mająca siedzibę w Niemczech, zarejestrowana w Niemczech jako podatnik podatku od wartości dodanej, w przypadku dokonania czynności podlegających opodatkowaniu w Polsce i rodzących obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług, powinna zostać uznana – na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - za jednego podatnika tego podatku, czy też każda ze Stron powinna być traktowana jako odrębny podatnik

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 54 ms