Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przewoźnicy

1. Jaka stawkę należy obciążyć firmę spedycyjną krajowego odbiorcy polegającej na organizacji transportu międzynarodowego tzn. przewóz towaru z Chin do Polski z użyciem portu przeładunkowego na środek kołowy w porcie w Niemczech.? 2. Jakie dokumenty są konieczne dla zastosowania 0 % stawki VAT w przypadku świadczenia w/w usług.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pisemne zapytanie Strony złożone w dniu 10.05.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Miejscem opodatkowania usług transportowych, zgodnie z art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), jest miejsce, ...

Zapytanie Spółki dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconego zleceniodawcy odszkodowania oraz dodatkowo poniesionych kosztów związanych z koniecznością uprzątnięcia miejsca wypadku oraz przechowania towaru.

Z opisanego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że: - spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przewoziła własnym transportem towar kontrahenta, - w wyniku wypadku drogowego uszkodzeniu uległa naczepa wraz z przewożonym ładunkiem, - zleceniodawca tytułem odszkodowania obciążył spółkę wartością zniszczonego towaru, - spółka dodatkowo poniosła koszty z tytułu posprzątania jezdni, ...

W oparciu o przepisy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa prosimy o przedstawienie stanowiska w sprawie dokonanej przez nas interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stan faktyczny jest następujący: Statut Stowarzyszenia utworzonej na podstawie przepisów Prawa o stowarzyszeniach, jako cel działalności wskazuje w § 6 ust. 1 między innymi współpracę z właściwymi organami państwowymi w sprawach związanych z prowadzeniem międzynarodowego transportu drogowego oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów oraz organizacji krajowych i międzynarodowych. Realizując cele i zadania statutowe Stowarzyszenie m.in. udziela pomocy swoim członkom w uzyskaniu dokumentów niezbędnych dla wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (§ 6 pkt 2 ust. 6 statutu) oraz organizuje i prowadzi działalność szkoleniową przewoźników, kierowców i innych grup zawodowych (§ 6 pkt 2 ust. 10). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. nr 125, poz. 1371) o transporcie drogowym nakłada na osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu osób i rzeczy obowiązek uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowej. Realizacja tego obowiązku wymaga przeprowadzenia szkoleń przewoźników i egzaminów w zakresie dopuszczania do zawodu przewoźnika. Stowarzyszenie wraz z X zorganizowała terenowe ośrodki szkoleń i przeprowadziła w ich ramach szkolenia przewoźników umożliwiające im uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych oraz innych dotyczących transportu drogowego osób i rzeczy. Nasze stanowisko w sprawie: Uznajemy, iż mają tu zastosowanie następujące przepisy: 1. załącznik nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - w wykazie usług zwolnionych wymieniono usługi w zakresie edukacji (symbol PKWiU ex 80) naszym zdaniem odpowiednie jest tu zaliczenie organizowanych szkoleń przewoźników do grupy 80.42.B - "kształcenie osób dorosłych umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, prowadzonych w szkołach i pozaszkolnych formach". Zastosowanie wymienionych przepisów uznajemy za wyczerpujące. W związku z powołaniem się na Polską Klasyfikację Towarów i Usług w dniu dzisiejszym wystąpiliśmy również do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi z prośbą o potwierdzenie poprawności naszej interpretacji. Przedstawiając powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi w terminie możliwie najkrótszym, bez oczekiwania na opinię wyżej wymienionego Ośrodka Interpretacji. Opinię zobowiązujemy się przedstawić w Urzędzie Skarbowym niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Ze skierowanego do tut. Organu pisma wynika, że Strona w ramach realizacji swoich zadań organizuje i prowadzi działalność szkoleniową przewoźników, kierowców i innych grup zawodowych.W odpowiedzi na powyższe informuje, iż w oparciu o klasyfikację wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi znak pisma OK-5672/KU-352/06-10345/2004 z dnia 10.12.2004r. usługi świadczone przez Stronę mieszczą się w grupowa ...

Czy obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje w momencie zapłaty, czy też w momencie wystawienia faktury?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie dokonując na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - interpretacji art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 ust. 1 i 13 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), na podstawie stanu faktycznego zawartego we wniosku uznaj ...

I Podatnik zwraca się z zapytaniem czy od 1 maja 2004r. wszelkie wydatki finansowane z przedmiotowego funduszu podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu przedmiotowych towarów i usług. Zdaniem Podatnika, w związku z brakiem w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach wykonawczych stosownych zwolnień, wszystkie tego typu wydatki podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. II Podatnik zapytuje czy w świetle obowiązujących od 1 maja 2004r. przepisów można nadal stosować opisane wyżej rozwiązanie. Zdaniem Podatnika możliwy jest obrót paletami bez umieszczania ich wartości wraz ze sprzedawanym towarem na fakturze bądź bez pobierania kaucji. III Podatnik zapytuje czy w świetle obowiązujących od 01.05.2004r. przepisów o podatku od towarów i usług, nota księgowa obciążająca przewoźnika wartością netto niedoboru lub szkody będzie prawidłowym dokumentem na podstawie którego Podatnik będzie mógł żądać zwrotu wartości utraconych towarów. Zdaniem Podatnika, niedobory nie mieszczą się w pojęciu odpłatnej dostawy towarów i odpłatnym świadczeniu usług o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w związku z powyższym nie podlegają opodatkowaniu oraz nie wymagają udokumentowania fakturą VAT. IV Podatnik zapytuje czy zgodnie z treścią obecnie obowiązującej ustawy o VAT przedmiotowa premia będzie podlegała opodatkowaniu. Zdaniem Podatnika, pieniądz nie mieści się w pojęciu towaru lub usługi według obowiązujących przepisów podatkowych. Ponadto powyższa transakcja nie jest sklasyfikowana w PKWiU i w związku z tym nie ma możliwości zakwalifikowania jej jako usługi oraz udokumentowania jej fakturą VAT wraz z naliczeniem podatku.

Stan faktyczny I Podatnik zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonuje odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Z środków funduszu finansowane są wczasy dla pracowników bądź dopłaty do wczasów, wczasy pod gruszą, bilety na imprezy sportowe, bony towarowe oraz paczki świąteczne dla dzieci. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatk ...

Czy poniesione przez firmę transportową wydatki na zapłatę not obciążeniowych wystawionych przez podwykonawców stanowią koszt uzyskania przychodu? Czy uzyskane przez firmę przychody z własnych not obciążeniowych wystawianych podwykonawcom są przychodami w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku stwierdza, że stanowisko Pani XXX – wspólnika sp. j. „ABC” z siedzibą w YYY, ul. ZZZ przedstawione we wniosku z dnia 10.06.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywid ...

Działając w określonym statucie, Zrzeszenie na mocy upoważnienia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Firma wydaje zezwolenia zagraniczne na jednorazowe przewozy rzeczy, krajowym przedsiębiorcom wykonującym międzynarodowy transport drogowy oraz wydaje karty opłat i pobiera opłaty na warunkach określonych w ustawie o transporcie drogowym. W porozumieniu określone zostały niżej wymienione sady:dystrybucji zezwoleń przeznaczonych dla polskich przedsiębiorców, dystrybucji kart opłat za korzystanie z dróg krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym, pobierania opłat i ich rozliczania oraz rozliczenie ilościowe pobieranych zezwoleńi kart opłatwysokość opłat za zezwolenia i karty, jak również prowizji należnej Stowarzyszeniu z tytułu ich rozprowadzenia ustalono w wysokości określonej w rozporządzeniach Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej :1) z dnia 03.12.1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania (Dz.U. z 1997 r. nr 148, póz. 992)2) z dnia 31.03.1998 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania ( Dz.U. z 1998 r.nr 45, póz. 286)Po dokonanych zmianach wyżej opisanego porozumienia aktualnie Stowarzyszenie należną prowizję od pobranych opłat odlicza w wysokości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, póz. 1648)Nasze stanowisko w sprawie:Uznajemy, iż mają tu zastosowanie następujące przepisy:1. w przypadku prowizji od opłat za wydane zezwolenia i karty opłat -załącznik nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku dochodowym od towarów i usług ( w stanie prawnym roku 2002 ) - w wykazie usług zwolnionych wymieniono usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane - wyłącznie statutowe ( symbol SWW/KWiU ex 91 aktualnie PKWiU) - w grupie tej w podklasie 9111 Z wymienia się między innymi „ ..działalność federacji i stowarzyszeń ; główną działalnością takich organizacji jest działalność informacyjna, reprezentowanie interesów członków przed instytucjami rządowymi..."- art. 15 pkt. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zastosowanie wymienionych przepisów uznajemy za wyczerpujące.

Decyzja Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.02.2005r. na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 17.02.2005r. nr P-1-443/10/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: - utrzymuję w mo ...

Kto powinien odprowadzać podatek VAT od usług przewozu osób świadczonych przez uprawnionego przewoźnika.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Inowrocław z dnia 03.06.2005 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza, iż: - stanowisko Wójta Gminy Inowrocław w sprawie wykonania obowiązku podatkowego w ...

Czy budowle kolejowe które podatnik posiada i którymi zarządza oraz zajęte pod nie grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta xxxxxx działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 § 1.ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 04.01.2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60; ze zm.) postanawia: - udzielić na wniosek podatnika XXXX -interpretacji art. 7 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 12stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. N ...

Czy można dokonać korekty deklaracji VAT o kwotę podatku VAT wynikającego z zagubionej faktury i przesyłki towaru na podstawie faktury korygującej nie podpisanej przez odbiorcę?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 12.09.2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 28.09.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towa ...

Generowanie strony w 24 ms