Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zgłoszenie identyfikacyjne


Czy w zgłoszeniu identyfikacyjnym (aktualizacyjnym) NIP powinny być zamieszczone imiona i nazwiska wspólników spółki cywilnej?

Stan faktyczny: Do dwuosobowej dotychczas spółki cywilnej z dniem 1 września 2004r. doszedł trzeci wspólnik, co zaskutkowało zmianą umowy spółki, w tym – m. in. zmianą nazwy spółki. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. nr 142, poz. 702 ze zm.) osoby fizyczne, osoby prawne ...

Czy jest możliwe prowadzenie dwóch rodzajów działalności gospodarczej – dotychczasowej - bazy danych oraz nowej - Kancelarii Radcy Prawnego - w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jaki jest sposób ujawnienia nowej działalności w urzędzie skarbowym, jaki jest sposób prowadzenia księgowości tych działalności w przypadku gdy dotychczasowa działalność rozliczana jest w oparciu o księgę przychodów i rozchodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie, odpowiadając na pismo w sprawie udzielenia informacji w następujących sprawach: 1) możliwości prowadzenia dwóch działalności gospodarczych – dotychczasowej - bazy danych oraz nowej - Kancelarii Radcy Prawnego- w oparciu o wpis do ewidencji dzia ...

Jakie zmiany wprowadziła ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na imię obojga małżonków.

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 8 grudnia 2004 roku (wpływ do urzędu dnia 9 grudnia 2004 roku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy wyjaśnia, co następuje: W złożony ...

Czy spółka z o.o. w organizacji dokonująca zakupów towarów i usług już po złożeniu zgłoszenia NIP-2 oraz zgłoszenia VAT-R, jednakże jeszcze przed nadaniem numeru NIP oraz przed wpisaniem spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem tymczasowym ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych zakupów? Czy spółka z o.o. po rejestracji w KRS będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów nabytych przed wpisaniem do KRS?

Urząd Skarbowy Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.08.2003 r. informuje, że spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji przysługuje prawo do obniżania podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług. Według st ...

Czy Stowarzyszenie zwykłe nie prowadzące działalności gospodarczej, które dokonało rejestracji w ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej – Zwykłych Prezydenta Miasta musi dokonać rejestracji w Urzędzie Skarbowym?

Stan faktyczny: Stowarzyszenie zwykłe o jakim mowa w przepisach art. 40-43 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) nie prowadzące działalności gospodarczej - dokonało rejestracji w ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej – Zwykłych Prezydenta Miasta. Jedynym przychodem stowarzyszenia są składki członkowskie. Ocena prawna st ...

Czy małoletni w związku z uzyskanym dochodem z tytułu umowy o dzieło ma obowiązek dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego NIP?

Stan faktyczny: Małoletnia uzyskała dochód z tytułu zawartej umowy o dzieło. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 7 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmi ...

Dotyczy rejestracji podatkowej na potrzeby podatku VAT małżonków prowadzących wspólnie dzialalność gospodarczą, bez zawartej umowy spółki lub umowy o podobnym charakterze.

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie rejestracji podatkowej na potrzeby ...

Czy doradca podatkowy prowadzący jednocześnie biuro rachunkowe może podpisywać zgłoszenia identyfikacyjne NIP-1, NIP-2, NIP-3 podatnika - klienta jeśli posiada odpowiednie pełnomocnictwo podpisane przez klienta?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu uznaje stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 30.05.2005 r. (data złożenia 02.06.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej podpisywania przez doradcę podatkowego ...

Dotyczy możliwości podpisywania zgłoszeń aktualizacyjnych NIP 2 przez podmiot, któremu udzielono do dokonania powyższych czynności pełnomocnictwa szczególnego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Ordynacja podatkowa.

POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku … Spółki z o.o. z siedzibą w … o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznaję za prawidłowe stanowisko Spółki, w części dotyczącej możliwości podpisywania zgłoszeń aktualizacyjnych NIP 2 ...

Generowanie strony w 12 ms