Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: windykacja

Czy usługi windykacyjne świadczone w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń są zwolnione od podatku od towarów i usług?

Podatnik wskazał, iż usługi te mieszczą się w grupie PKWiU 74.84. B. Zdaniem podatnika przedmiotowe usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie poz. 3 pkt 4 załącznika Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Ustawodawca, w załączniku Nr 4 do cytowanej wyżej ustawy, zwolnił od podatku od towarów i usług usługi świadczone przez ...

Czy usługi windykacyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2004 r. (data wpływu 03.06.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 ze zm.), informuje: Na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z ...

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy odnośnie usług windykacji należności, które polegają na egzekwowaniu na zlecenie należności zgłaszanych przez podmioty gospodarcze. Czy podstawą do rozliczenia podatku VAT powinna być faktura, czy może być nią wyrok sądowy?

Zgodnie ze stanem faktycznym spółka w dniu 17 stycznia 2002 r. zawarła ze sp. z o.o. z/s w Poznaniu umowę upoważnienia inkasowego Nr 42/01/02/AB, zgodnie z którą zobowiązała się do odzyskania wierzytelności od jej dłużnika. Z treści § 4 pkt 1 ww. umowy wynika, iż wierzytelności objęte upoważnieniem inkasowym odzyskane w jakikolwiek sposób od dłużnika w trakcie trwania umowy uważane są za skuteczni ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług w zakresie windykacji wierzytelności?

W odniesieniu do windykacji wierzytelności wykonanych zgodnie z załączoną uwierzytelnioną kserokopią umowy, zastosowanie miały przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. W przypadku świadczenia usług obwiązywała zasada, określona w art. 6 ust. 1 cyt. ustawy, że obowiązek poda ...

Czy opisane wyżej usługi są zwolnione z podatku VAT? Zdaniem Podatnika zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami), są zwolnione od podatku VAT.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku xxxxxxxxxxxxx z dnia 14.01.2005 roku (wpływ do Urzędu 19.01.2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług odnośnie zwolnien ...

Czy otrzymane przez Spółkę odsetki z tytułu uchybienia przez dłużników wierzytelności terminom spłaty tych wierzytelności (nabytych przez Spółkę na podstawie umów powierniczego przelewu wierzytelności), należne za okres od nabycia wierzytelności przez Spółkę należy traktować jako element obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego i w konsekwencji uwzględniać te odsetki przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r.?

Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie: art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.); po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 22 marca 2005r. w imieniu Spółki przez Pełnomocnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie znak PP/443-1/05 z dnia 11 marca 2005r. zawierające pisemną inter ...

Czy wyegzekwowane przez Spółkę od dłużników wierzytelności kwoty z tytułu zwrotu poniesionych przez Spółkę kosztów windykacji (koszty sądowe, koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i komorniczym) należy traktować jako element obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego i w konsekwencji uwzględniać ten zwrot kosztów przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r.?

Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie: art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.); po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 22 marca 2005r. w imieniu Spółki przez Pełnomocnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie znak PP/443-2/05 z dnia 11 marca 2005r. zawierające pisemną inter ...Pytanie dotyczy kwestii dotyczącej określenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności skupu wierzytelności kredytowych Banku w celu ich windykacji (we własnym imieniu i na własną rzecz) lub ich ewentualnej dalszej odsprzedaży.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.07.2005r., (uzupełniony w dniu 25.08.2005r. oraz w dniu 13.09.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej określenia podstawy opodatkowania podatk ...

Generowanie strony w 33 ms