Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instalacja gazowa

Czy w przypadku zakupu gazu jedynie w celu sprawdzenia poprawności montażu instalacji gazowej i dokonania jej regulacji przez podmiot dokonujący takiego montażu, podmiotowi temu przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od gazu w tym celu zakupionego i faktycznie wykorzystanego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 9.06.2004 r. (data wpływu 15.06.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 22.06.2004 r., w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w zakres ...

Przedstawiony przez podatnika stan faktyczny dotyczy stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. w odniesieniu do stawki podatku od towarów i usług na usługi w budynkach mieszkalnych takie jak: montowanie i wymiana gazomierzy, sprawdzanie szczelności instalacji gazowych, ponowne plombowanie instalacji gazowych i gazomierzy po remontach budynków mieszkalnych oraz przyłączanie sieci gazowej do budynków mieszkalnych.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do: robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą tow ...

dotyczy możliwości odliczenia od podatku w ramach ulgi budowlanej wydatków poniesionych na wykonanie płytki odbojowej wokół domu i tarasu oraz na zakup kuchni gazowej i okapu

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 18.11.2004 r. (data wpływu 19.11.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, odnośnie możliwości odliczenia od podatku w ramach ulgi budowlanej wydatków poniesio ...

Czy w ramach dodatkowego limitu przyznanego na remont instalacji gazowej i wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy można odliczyć wydatki poniesione np. na wymianę drzwi lub zabudowę balkonu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) prostuje przez uzupełnienie informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 12 października 2004 r. nr PD-1/415/119/04 będącą odpowiedzią na zapytanie w sprawie odliczenia od podatku wydatków poniesionych na własne ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy dokonaniu przeglądów instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych oraz odczytywaniu podzielników ciepła zainstalowanych na grzejnikach w budynkach mieszkalnych ?

Podatnik pismem z dnia 01.03.2005 r. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starachowicach z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług odczytywania podzielników ciepła zainstalowanych na grzejnikach w budynkach mieszkalnych oraz przeglądów instalacji gazowych w budynkach mieszkalny ...


Czy przysługuje prawo do skorzystania z limitu podwyższonego o kwotę 945,00 zł, jeżeli w 2004 roku poniesiony został wydatek na instalację urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa użytkowania gazu w kwocie 1.225,05 zł (co odpowiada odliczeniu w kwocie 232,76 zł) ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku podatniczki z 14.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie, w której nie t ...

Dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, wynikającego z faktury dokumentującej nabycie instalacji gazowej do samochodu osobowego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych, uznaje stanowisko Pana wyrażone w piśmie z dnia 28.01.2005 r. w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług w ty ...

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług na usługi przeglądu instalacji gazowych dokonywane w budownictwie wielorodzinnym i zbiorowego zamieszkania ( PKOB 112) oraz w budownictwie użyteczności publicznej ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa( Dz.U. nr 8, poz. 60 z 2005 r.- tekst jednolity) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej :- uznaje za nieprawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 01.04.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od nieruchomości instalacji i zbiorników na gaz płynny oddanych w najem.

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 5 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym, w kwestii stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości uregulowanego w us ...

Generowanie strony w 5 ms