Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zachowek

W jaki sposób opodatkować odsetki od zachowku otrzymanego na mocy wyroku sądowego?

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym podatnik otrzymał na mocy wyroku sądowego kwotę zachowku wraz z ustawowymi odsetkami. Podatek z tytułu otrzymanego zachowku został uregulowany przez podatnika. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku ...

Czy obowiązek złożenia zeznania podatkowego powstanie po otrzymaniu całej należnej kwoty zachowku.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 7 lipca 2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawiam - uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. Uzasadnienie Pismem z dnia 7 lipca 2005 r. ...

Czy z otrzymanych odsetek od zachowku należy się rozliczyć w zeznaniu rocznym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a, 14b, 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 10.10.2005r. ( braki uzupełniono 18.10.2005r.) wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowegoorzekaZgadzam się z Pani ...

Czy z otrzymanych odsetek od zachowku należy się rozliczyć ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a, 14b, 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.)orzeka - Zgadzam się z Pani stanowiskiem, że z otrzymanych odsetek od zachowku należy się rozliczyć. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym otrzymała Pani na mocy wyroku sądowego kwotę zachowku wraz ...

Czy z otrzymanych odsetek od zachowku należy się rozliczyć w terminie 30 dni?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a, 14b, 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 10.10.2005r. wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego orzeka nie zgodzić sie z Pani stanowiskiem że ...

Czy otrzymane odsetki od zachowku należy opodatkować 19% podatkiem dochodowym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a, 14b i 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60z p.ó.xn.zm.) po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 10.10.2005r. wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego orzeka nie zgodzić się z Pani stanowiskiem, ...

1.Czy koszty związane z utrzymaniem nieruchomości w trakcie toczącego sie postepowania spadkowego / 2001-2004 /można zaliczyć do długów spadkowych?2. Czy zachowek przekazany w dobrowolnie ustalonej kwocie obciąży masę spadkową i w jakiej formie go przekazać?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( T.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 14-09-2005 r. który wpłynął w dniu 20-09-2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej ...

Czy kwota wypłacana na podstawie ugody, której przedmiotem są roszczenia o wypłacenie zachowku, jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn czy podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Podatniczka, na podstawie postanowienia sądu z dnia 01 września 2005r nabyła spadek po zmarłym bracie . W dniu 19 sierpnia 2005 w obecności notariusza zawarła ugodę z żoną zmarłego brata, której przedmiotem są roszczenia o wypłacenie zachowku z tytułu nabytego spadku po zmarłym bracie. Celem zwolnienia z przyszłego zobowiązania, podatniczka zobowiązała się do płacenia żonie brata dożywotnio, do dz ...

Czy zachowek zrealizowany w formie objęcia obrazów autorstwa zmarłego Ojca, o wartości ekwiwalentnej do kwoty zachowku jest zwolniony od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 9 lit b ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Zachowek jest instytucją prawa cywilnego (prawa spadkowego), którego istotę stanowi wynikające z mocy prawa (ustawowe) zapewnienie osobom z kręgu najbliższej rodziny (zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy) udziału w określonej części wartości spadku (art. 991 §1 KC). W zakresie podmiotowym uprawnionymi do zachowku są osoby należące do tych, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Wysok ...

dotyczy; możliwości zapłacenia podatku od spadków i darowizn proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności lub pomniejszenia masy spadkowej o wypłatę zachowku.

Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 20 września 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego wynikających z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadkó ...

Generowanie strony w 63 ms