Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zarządca nieruchomości

Sposób rozliczania przychodów i kosztów związanych z utrzymaniem oddanych w zarząd zasobów mieszkaniowych

W odpowiedzi na pisma z dnia 06.07.2004 r. /data wpływu 07.07.2004 r./ w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczących sposobu rozliczania przychodów i kosztów związanych z utrzymaniem oddanych w zarząd zasobów mieszkaniowych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach, działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacj ...

Postępowanie w sprawie nadania NIP

Z dniem 01.01.1996 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 października 1995r o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. 95. Nr 142 poz. 702 ze zm.). W myśl art. 2 tej ustawy wszyscy podatnicy byli zobowiązani do uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP, a nadto podatnicy podatku od towarów i usług byli dodatkowo zobowiązani do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) ...

Czy można na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., po złożeniu korekt deklaracji VAT-7 zaprzestać wpłacania na konto Urzędu Skarbowego kwoty podatku należnego VAT do momentu wyrównania nadwyżki podatkowej oraz dane powinny znaleźć się w części H deklaracji VAT-7.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo z dnia 03 sierpnia 2004 r. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. „...” reprezentujące współwłaścicieli nieruchomości, wystąpiło z zapytaniem w następujących kwestiach: „czy można na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., po ...

Czy Spółka zarządzająca – na podstawie umowy zlecenia - stanowiącymi własność Gminy komunalnymi lokalami użytkowymi, upoważniona do zawierania umów najmu lokali, pobierania należnych właścicielowi czynszów oraz prowadzenia ich ewidencji w sposób pozwalający na ustalenie wielkości pobranych kwot i wierzytelności właściciela, powinna zaliczyć pobierany czynsz z tytułu wynajmu ww. lokali (przekazywany następnie na konto właściciela) do swoich przychodów rozliczając je tym samym w miesięcznych deklaracjach CIT - 2.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Przedsiębiorstwo (Spółka z o.o.)w ramach umowy zawartej z Gminą zarządza nieruchomościami oraz lokalami mieszkalnymi stanowiącymi jej własność. Aneksem do umowy wprowadzono zmianę polegającą na rozszerzeniu zlecenia o zarządzanie stanowiącymi własność Gminy komunalnymi lokalami użytkowymi. Spółka w granicach zlecenia, jako zarządca, upoważnio ...

Czy prawidłowo był rozliczany i odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych to jest według miejsca zamieszkania właściciela nieruchomości z umowy o pracę i umowy zlecenia?

W świetle przepisów art. 13 pkt. 8b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych( Dz. U. z 2000r. nr. 176 z późn. zmianami) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od właściciela ( posiadacza) nieruchomości , ...

Czy ujmowanie w deklaracjach CIT-2 po stronie kosztów uzyskania przychodów, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, wydatków ponoszonych w związku z utrzymaniem stanowiących własność Gminy lokali mieszkalnych, jest prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka działając na podstawie zawartej umowy wykonuje usługę zarządzania stanowiącymi własność tej Gminy lokalami mieszkalnymi tworzącymi Mieszkaniowy Zasób Gminy. Zgodnie z treścią zawartej umowy i obowiązującymi aneksami wszystkie podejmowane czynności przez Zarządcę wykonywane są w imieniu Właściciela i ze skutkami prawnymi bezpośrednio ...

Czy zarządca sądowy nieruchomości jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wynajmu lokali?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Pana X - Zarządcy Sądowego dla nieruchomości (...) w Częstochowie, zamieszkałego w Częstochowie (...), z dnia 30 maja 2005r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie N ...


Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych współwłaścicielka nieruchomości ma obowiązek wykazywania przychodu uzyskiwanego przez zarządcę sądowego z tytułu zarządu nieruchomością, w której posiada udziały ?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 14.06.2006 r. podatniczki reprezentowanej przez pełnomocnika na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach znak: OG/005/58/PDI/415-13/2006 z dnia 05.06.2006 r., dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i s ...

Czy zaliczki wpłacane przez członków wspólnoty mieszkaniowej na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej stanowią przychód podatkowy, zaś ponoszone przez wspólnotę koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, o których mowa w art. 14 ustawy o własności lokali są kosztami uzyskania przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 12 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.08.2006 r. o wydanie pisemnej in ...

Generowanie strony w 7 ms