Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zamówienia

Obniżenie podatku należnego

Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.03 r., informuje: 1) Zgodnie z zapisem art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 14, poz. 176 ze zm.) "kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie ko ...

Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia związanych z organizowaniem przetargów.

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo Waszego Urzędu z dnia 2004.01.30. nr IKIE.341-2/04 (data wpływu do urzędu 2004.02.05) uzupełnione pismem z dnia 2004.02.18. (data wpływu do urzędu 2004.02.20.) w sprawie udzielenia informacji na temat wysokości stawki podat ...

Czy Spółka, w przypadku odpłatnego przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej “SIWZ”) dla kontrahentów przystępujących do przetargów organizowanych przez Spółkę, ma obowiązek uwzględniać, w kwocie należnej, podatek od towarów i usług ze stawką 22%?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że w związku rozpoczęciem procedury przetargowej, określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), na zakup energii elektrycznej, Zamawiający przekazał odpłatnie potencjalnym dostawcom specyfikację istotnych warunków zamówienia. Co do zasady dokumentacja przetargowa przekazywana jest nieodpł ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgłaszającym się do przedargu uczestnikom.

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo Waszej Spółki z dnia 2004.07.07 nr L.dz/1567/2004 w sprawie udzielenia odpowiedzi na temat opodatkowania podatkiem od towarów i usług udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgłaszającym się do przetargu uczes ...1. Czy Spółka w wewnątrzwspólnotowym nabyciu z tytułu otrzymania faktury, w której m.in. wykazano niedostarczony towar, rozlicza VAT zgodnie z tą pełną fakturą, korygując następnie podatek na podstawie credit noty w miesiącu wystawienia faktury źródłowej wg kursu walut z dnia jej wystawienia? 2. Czy w przypadku przesłania niezamówionego towaru przez dostawcę z UE i zwrotu tego towaru przez Spółkę ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje : 1) W zakresie pkt 6 ww. wniosku spółki Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium pańs ...

Czy faktura na przedpłatę (faktura zaliczkowa), powinna być uznawana za przychód podatkowy w momencie całkowitego wydania towaru objętego jednym zamówieniem (podzielonego, np. na dwie dostawy)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a §4 w związku z art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem spółki z dnia 10.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 15.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Sk ...

Czy odpłatne wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8 poz.60, tekst jednolity z 2005 roku) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: opodatkowania podatkiem od towarów i usług wydawania za odpłatnością oferentom dokumentacji przetargowej w postaci specyfikac ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczonych usług w zakresie produkcji programów rozrywkowych, oświatowych i informacyjnych dla dzieci i młodzieży na zamówienie telewizji komercyjnych.

Z treści zapytania Strony wynika, iż przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie produkcji programów rozrywkowych, oświatowych i informacyjnych dla dzieci i młodzieży na zamówienie telewizji komercyjnych. Zapytanie Strony dotyczy stawki podatku od towarów i usług od ww. usług. Strona podaje, że świadczone usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 92.20.12-00.00 "Usługi telewizji". Zdan ...

Generowanie strony w 20 ms