Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: proporcjonalne ustalanie kosztów

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że jednostka jest organizacją ubezpieczeniowego samorządu, nie prowadzącą działalności gospodarczej. W ramach prowadzonej działalności uzyskuje dochody ze składek członkowskich zrzeszonych zakładów ubezpieczeń oraz przychody z innych źródeł. W odniesieniu do przychodów z innych źródeł często nie jest możliwe ustalenie kosztów ich uzyskania. Podatnik pyta, czy w tej sytuacji ma zastosowanie art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Składki członkowskie organizacji zawodowych są przychodem stosownie do art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej zwana „ustawą”). Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. ...

Koszty uzyskania przychodów

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność m. in. usługową w zakresie świadczenia usług projektowania – opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych oraz działalność rolniczą – niepodlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Wątpliwości Spółki dotyczą zastosowania przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodo ...

W jaki sposób przypisać przychodom powstałym w różnych latach podatkowych odpowiednią wysokość kosztów podatkowych w sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przychodu przypadających na przychód z tytułu wykonania konkretnej usługi ?"

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez Sp. z o.o. R. na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 16.02.2005r. Nr 1472/ROP1/423-11/05/PK w sprawie udzielonej pisemnej interpretacji co do zakresu stos ...

Pytanie podatnika dotyczy terminu korygowania kosztów uzyskania przychodów o zwrócone lub dopłacone cło na podstawie decyzji Urzędu Celnego.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 17.01.2005 r. (data wpływu do MUS 18.01.2005 r.) uzupełnionego dn. 18.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow ...

Jak prawidłowo ustalać koszty podatkowe w przypadku świadczenia usług ciągłych w zakresie dostaw energii cieplnej, usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami i wywozu odpadów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, 2, 2a i ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2005 r. (znak: DF/5885/2005) w sprawie wydania in ...

W jaki sposób dokonać podziału kosztów dotyczących działalności zwolnionej z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązujacym do 31.12.2003r., i działalności opodatkowanej? Czy koszty ogólnozakładowe należy ustalać proporcjonalnie do kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania i działalności nie podlegającej zwolnieniu?

W dniu 17 listopada 2005r. Podatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka dotychczas realizowała działalność w zakresie budowy mieszkań na wynajem, a całość dochodów przeznaczała na cele utrzymania zasobów mieszkaniowy ...

Czy w przypadku zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie bieżącej działalności opodatkowanej i nie podlegającej podatkowi dochodowemu, przychód z tytułu dodatnich różnic kursowych powstałych w związku z tą pożyczką należy traktować w całości jako przychód podlegający opodatkowaniu, czy też możliwe jest (analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku kosztów) jego stosunkowe zaliczenie do przychodów z działalności opodatkowanej i z działalności nie podlegającej opodatkowaniu?

W dniu 23.09.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka uzyskuje przychód zarówno z działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jak też z działalności rolniczej, która nie podlega o ...

W ocenie Spółki koszty ponoszone przez nią w związku z realizacją umowy stanowią koszty uzyskania przychodów w oparciu o art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

DECYZJA Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b§ 5 ustawy Ordynacja podatkowa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27 października 2005 r. wniesionego przez Pełnomocnika Spółki o. o. "G" na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z dnia 14 października 2005 r. znak 1435/DP1/423-86/05/KS w sprawie udzielenia pisem ...

W jaki sposób - na potrzeby stosowania art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - ustalić wielkość przychodów z poszczególnych źródeł i ogólną kwotę przychodów?

W dniu 12.10.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka uzyskuje przychód zarówno z działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jak też z działalności rolniczej, która nie ...

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć amortyzację środka trwałego, na zakup którego otrzymano dotację unijną z funduszu SAPARD, oraz od którego momentu należy część amortyzacji uznać za nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodów ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 03.11.2005 r. (data wpływu do Urzędu 07.11.2005 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od o ...

Generowanie strony w 58 ms