Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przystąpienie

1. Czy dopuszczalne jest rozporządzenie przez jednego z małżonków przedmiotem wchodzącym w skład majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego drugiego z małżonków (np. w drodze darowizny)? 2. Czy nabycie w drodze darowizny prawa majątkowego, tj. udziału w spółce jawnej podlega podatkowi od spadków i darowizn? 3. Czy wniesienie do spółki jawnej wkładu przez nowego współnika, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki uważa się za zmianę umowy spółki, podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek ( wspólność ustawowa). Stosownie do powyższego w razie wniesienia do spółki wkładu pochodzącego z majątku wspólnego małżonków, udział należy do majątku wspólnego, lecz wsp ...

Czy wstępując w ciągu roku podatkowego do spółki jawnej, przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej na własne nazwisko opodatkowanej podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, można rozliczać się podatkiem liniowym oraz czy likwidując działalność gospodarczą prowadzoną na własne nazwisko i wstępując do spółki jawnej można rozliczać się podatkiem liniowym?

Zgodnie z zapisem zawartym w art. 30c ust. 1 – obowiązującym od 1.01.2004 r., wprowadzonym do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) na mocy art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o któryc ...

W jaki sposób w razie przystapienia do spółki jawnej można skorzystać z opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym ?

Na podstawie art. 14a § 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 11.10.2004 r. w sprawie wyboru formy opodatkowania w związku z przystąpieniem do spółki jawnej, która nie otrzymała jeszcze potwierdzenia wpisu do KRS, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. informuje, że opodatkowanie podatkiem dochodow ...


Czy w przypadku przystąpienia nowego wspólnika do spółki jawnej, który wniesie wkład w wysokości 1.000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych spółka powinna opłacić od kwoty zwiększającej wkład, tj. od 1.000 złotych, czy od całej wartości wkładów, tj. 111.000 złotych ?

Na podstawie art. art. 14 a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.05.2006 r (wpływ do Urzędu 02.06.2006 r.), uzupełnionego w dniu 07.07.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie podstawy opodatkowania w podatku od czynności cywiln ...

Czy umowa o przystąpieniu do długu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Strona dokonała w miesiącach od stycznia do lutego 2006 roku sprzedaży produktów na rzecz spółki zewnętrznej (zwanej dalej Dłużnikiem) na łączną kwotę 229.506,90 zł, sprzedaż ta została udokumentowana wystawionymi przez Stronę fakturami VAT. Z tego tytułu powstała po stronie Strony wierzytelność, która pomimo upływu terminu płatności nie zo ...

Jaki skutek podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych wywołuje dla podatnika fakt zawarcia umowy o przystąpieniu do długu pomiędzy nim oraz dotychczasowym dłużnikiem i Przystępującym do długu?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik dokonał sprzedaży produktów w roku 2006 na rzecz podmiotu zewnętrznego (zwanego dalej Dłużnikiem). Sprzedaż ta została przez Spółkę udokumentowana wystawionymi przez nią fakturami VAT. Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ...

Czy zwolnienie podatnika z ponoszenia odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania przedsiębiorstwa wnoszonego aportem i przejęte przez innego podatnika spowoduje powstanie przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.05.2007r. (data wpływu 15.05.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej ustalenia czy zwolnienie podatnika z ponosz ...


Czy częściowe umorzenie odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego stanowi przychód kredytobiorcy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z jeżeli tak, to czy przychód z tego tytułu osiągnął dłużnik banku czy osoba przystępująca do długu kredytobiorcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 120 ms