Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: produkt leczniczy

Czy wg obowiązujących przepisów o podatku od towarów i usług może zaliczyć apteczki samochodowe do grupy 24.4 - Produkty lecznicze (poz. 79 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. i stosować stawkę 7 % przy sprzedaży tych wyrobów

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 9.06.2004 r. (znak: I US 443/23/2004) na zapytanie z dnia 29.04.2004 r., gdyż jest ona nieprawidłowa: Pismem z dnia 29.04.2004 r. Janusz L., w ...

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż apteczki pierwszej pomocy?

Zgodnie z poz.79 zał. nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ stawkę 7% stosuje się do produktów leczniczych wpisanych do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , o których mowa w przepisach o Prawie farmaceutycznym . Jeżeli sprzedawane apteczki pierwszej pomocy są wpisane do w/w Rejestru to ma ...

Czy preparaty o nazwie Tetrisal E, Tetrisal K i Tetrisal S korzystają z opodatkowania stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% na podstawie załącznika Nr 3 poz. 106 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny: Spółka z o. o. zajmuje się dystrybucją produktów o nazwie Tetrisal E, Tetrisal K i Tetrisal S, które zostały dopuszczone do obrotu w Polsce przez Państwowy Zakład Higieny jako wyroby nie będące kosmetykami. Wskazuje, iż na terenie Niemiec towary te są rozprowadzane jako produkty medyczne. Zgodnie z nadanym przez Urząd Statystyczny symbolem PKWiU 24.42.13 Tetrisal E i 24.42.13-80.90 ...

Czy w przypadku sprzedaży wyrobów medycznych istnieje obowiązek umieszczania na fakturze symbolu PKWiU ?

W odpowiedzi na pismo nr 6441/04 z dnia 01.10.2004r. (data wpływu: 04.10.2004r.)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z par. 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają ...

Podatnik zapytuje czy przedmiotowe surowce farmaceutyczne winny być opodatkowane stawką 22%.Zdaniem Podatnika surowce farmaceutyczne posiadające jedynie świadectwo dopuszczenia do obrotu, winny być objęte stawką podatku w wysokości 22%. W myśl postanowień zawartych pod poz. 79 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 1 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawką podatku w wysokości 7% opodatkowane są produkty lecznicze o nadanym symbolu PKWiU ex. 24.4, które są wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w przepisach o Prawie farmaceutycznym.Jednocześnie zgodnie z art. 20 ustawy Prawo farmaceutyczne, surowce farmaceutyczne do sporządzania leków recepturowych i leków aptecznych winny uzyskiwać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, a następnie wpis do Rejestru Produktów Leczniczych.Jednocześnie, część surowców farmaceutycznych wyprodukowanych w Spółce -zgodnie z przepisami art. 4 b ustawy z dnia 6 września 2001r. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych. Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382 ze zm.) – posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu wydane przed dniem 1 października 2002r. które zachowują ważność w terminach w nich określonych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005r.

Stan faktyczny: Podatnik produkuje substancje (surowce farmaceutyczne) służące następnie do sporządzania leków recepturowych i leków aptecznych. Przedmiotowe surowce zakwalifikowane są do wyrobów o symbolu PKWiU ex 24.4 oraz posiadają świadectwo dopuszczenia do obrotu. Natomiast nie są one wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych. Ocena prawna stanu faktycznego. Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 ...

Czy stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów Oddziału wydatki związane z wymienionymi działaniami w zakresie reklamy leków (produktów), m. in.: 1) działania reklamowe i promocyjne w środowisku lekarskim dotyczące produktów S wydawanych na recepty (w tym dystrybucja ulotek, imienny mailing, rozdawnictwo przedmiotów (gadżetów)?

Na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w związku z odpowiedzią Nr US72/ROP1/423/769/04/AJ Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 02.12.2004 r. na pytanie Spółki z dnia 03.11.2004 r. w sprawie traktowania na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o ...

Pytanie Spółki dotyczy zmożliwości zaliczenia do kosztów uzyskani przychodów wydatków na reklamę produktów leczniczych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatn ...

Czy w przypadku ponoszenia przez Spółkę wydatków bezpośrednio i wyłącznie związanych z produktem usługobiorcy, na cele reprezentacji/reklamy niepublicznej, w ramach świadczonych usług, dopuszczalne jest uznanie przez Spółkę tych wydatków za koszt podatkowy w pełnej wysokości (tj. z pominięciem ograniczeń z art. 16 ust.1 pkt. 28ustawy ?).

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika ...

Jakie jest miejsce świadczenia usługi polegającej na dystrybucji produktów leczniczych na terytorium Polski, uprzednio nabytych od francuskiego sprzedawcy, jeżeli sprzedawca ten podał dla tej czynności dystrybutorowi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium Francji?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 06.04.05r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny ...

Czy w świetle art. 41 ust. 2 w związku z pozycją 79 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dostawa na terytorium kraju produktów leczniczych wpisanych do Wspólnotowego Rejestru Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi będzie podlegać opodatkowaniu obnizoną stawka podatku VAT, niezaleznie od faktu, iż nie sa one wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 11.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełnionego pismem z dnia 08.06.2005 r., Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu ...

Generowanie strony w 23 ms