Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi związane z produkcją taśm wideo, nagrań wideo, filmów

Jak opodatkowane są usługi w zakresie produkcji filmów i nagrań wideo oraz usługi pokrewne sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.11.31 oraz usługi telewizji sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.20.12 ?

W związku z żądaniem udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w piśmie z dnia 18.06.2004r. informuję: Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka wnosi o udzielenie informacji dot. stawki podatku VAT dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU 92.20.12 oraz 92.11.31.Powyższe zagadnienie regulują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ...

Czy usługi świadczone na rzecz telewizji publicznej, klasyfikacja PKWiU 92.20.12-00.00 Usługi telewizji, jako nie związane z taśmami video oraz innymi filmami reklamowymi, są zwolnione z podatku od towarów i usług ?

W dniu 9 marca 2005 r. Pan ... zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z treści pisma wynika następujący stan faktyczny. Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stosownie do zawartej umowy, zajmuje się świadczeniem usług mających na celu realizację materiałów informacyjnych słownych i filmowych na tematy społeczne, ...

Czy usługi świadczone na rzecz telewizji komercyjnej, klasyfikacja PKWiU 92.20.12-00.00 usługi telewizji, jako nie związane z taśmami wideo oraz innymi filmami reklamowymi, są opodatkowane według stawki podatku od towarów i uług 7%?

W dniu 9 marca 2005 r. Pan ... zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z treści pisma wynika następujący stan faktyczny. Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stosownie do zawartej umowy, zajmuje się świadczeniem usług mających na celu realizację materiałów informacyjnych słownych i filmowych na tematy społeczne, ...

Czy usługi związane z produkcją filmów i nagrań wideo podlegają zwolnieniu od podatku VAT?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie technicznej i organizacyjnej obsługi rejestracji, montażu i odtwarzania audycji telewizyjnych na rzecz Podmiotu "Y".Do wniosku o interpretację strona załączyła pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi będące odpowiedzią na zapytanie podatnika.W ww. piśmie GUS wyraził opinię, że:- usługi jednoosobowego po ...

Czy świadczenie usług na zlecenie Oddziału "Telewizji Polskiej" S.A. w zakresie organizowania procesów w produkcji telewizyjnej i realizacji produkcji telewizyjnej korzysta ze zwolnienia?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 04.07.2005 r. wpłynął Pani wniosek (uzupełniony w ...

Czy działalność w zakresie realizacji zdjęć telewizyjnych - operator kamery oraz opracowania dziennikarskie wraz z przeniesieniem praw autorskich, po zmianie przepisów ustawy VAT od 01.06.2005r. jest zwolniona od podatku od towarów i usług ?

We wniosku podano : "Posiadam umowę z telewizją publiczną TVP3 na realizację zdjęć telewizyjnych - operator kamery oraz opracowania dziennikarskie wraz z przeniesieniem praw autorskich (nie jestem producentem programów realizowanych przez TVP)." Podano również symbol pod jakim sklasyfikowana została działalność - PKWiU 92.11.32. Zdaniem pytającej "wykonywane czynności powinny być zwolnione z załąc ...

1. Czy usługi świadczone przez aktorów, autorów scenariuszy i scenografii zatrudnianych na podstawie umów o dzieło podlegają zwolnieniu od podatku VAT ? 2. W jakich przypadkach wynagrodzenie w formie honorariów za przekazanie bądź udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania jest opodatkowane stawką 7% podatku VAT ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 19 lipca 2004 r. ( data wpływu do tut. Organu 02.07.2004 r. ) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) informuje: Z treści pisma wynika, iż Spółka w ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego stosownie do art.86 ust.1 w związku z art.88 ust.1 pkt2 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu wykonywanych przez podatnika usług reportersko-dziennikarskich?

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, podatnik w ramach prowadzonej działalności świadczy na rzecz spółki produkującej i/lub emitującej programy telewizyjne usługi reportersko-dziennikarskie w zakresie opracowania dzieła stanowiącego reportaże, felietony, sprawozdania i komentarze dziennikarskie, obejmujące m.in.: opracowanie merytoryczne wszelkich potrzebnych materiałów i/lub prowadzeni ...

Jaka jest wysokość stawki podatku VAT dla usług polegających na wideorejestracji uroczystości weselnych, komunijnych, rodzinnych, itp. (PKWiU 92.11)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 20 października 2005 r. (doręczonego dnia 27 października 2005r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika Naczelnik Drugiego Urz ...

"Jaką stawką podatku VAT objęte są usługi produkcyjno- filmowe? Czy wpływa na stawkę VAT fakt na rzecz, jakiej telewizji publicznej czy prywatnej wykonywane są te usługi?"

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 08.09.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 08.09.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do ...

Generowanie strony w 90 ms