Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż walut

Czy podatnik, który prowadzi działalność w zakresie kupna i sprzedaży walut obcych po awarii systemu obsługującego stanowisko kasowe może ustalić dochód do opodatkowania w drodze oszacowania ?

Działając na podstawie art.14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udzielam informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego ustalania dochodów z działalności kantorowej.Działalność kantorowa jest prowadzona na podstawie uzyskanego zezwolenia wydanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.Zgodnie z art ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowana jest działalność polegająca na skupie i sprzedaży walut na rynkach zagranicznych?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 08.06.2004r. i uzupełnionym w dniu 24.06.2004r. zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem od towarów i usług działalności polegającej na skupie i sprzedaży walut na rynkach zagranicznych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacj ...

Jak zakwalifikować pod względem podatku od towarów i usług czynność sprzedaży waluty obcej zawartą między wnoszącym zapytanie a osobą fizyczną (konsumentem)?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie Spółki udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że zamierza sprzedać na rzecz osoby fizycznej, ...

Z treści zapytania wynika, że podatnik na podstawie zezwolenia dewizowego prowadzi działalność kantorową i uzyskuje przychody ze sprzedaży walut wymienialnych. Spółka jest obowiązana do rejestracji sprzedaży zwolnionej i do wykazania jej w deklaracjach VAT-7. Spółka ma wątpliwości dotyczące wysokości kwoty, jaką należy wykazać jako sprzedaż zwolnioną z tytułu działalności kantorowej.

W oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez podatnika w zapytaniu, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wyjaśnia; Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), zwalnia się od podatku usługi pośrednictwa finansowego, które wymienione są w poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy. Według przepisu art. 29 ust. 1 ww. ust ...

Jaką wartość sprzedaży zwolnionej z tytułu działalności kantorowej należy ująć w deklaracji VAT-7, czy powinna to być kwota równa marży (prowizji) uzyskanej ze sprzedaży walut. Zdaniem Podatnika, ponieważ działalność kantorowa polega na pośrednictwie między sprzedającym a kupującym waluty obce, wartość sprzedaży powinna być równa kwocie marży uzyskanej ze sprzedaży. Podobne rozwiązanie, choć dotyczące czynności opodatkowanych, znajduje się w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy, gdzie opodatkowana jest kwota prowizji.

Odpowiadając na pytanie Podatnika, należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, zwolnione zostały od p ...

czy:- zysk z tytułu zawarcia kontraktu terminowego (dodatnia różnica), powstały, gdy w dniu wykonania kontraktu terminowego zabezpieczającego cenę zakupu surowca jego cena giełdowa jest wyższa niż ustalona w kontrakcie terminowym, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu;- strata z tytułu zawarcia kontraktu terminowego ( ujemna różnica), powstała, jeżeli w dniu wykonania kontraktu terminowego zabezpieczającego cenę zakupu surowca jego cena giełdowa jest niższa niż ustalona w kontrakcie terminowym, stanowi koszt uzyskania przychodów;

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j – Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 7 stycznia 2005 roku (data wpływu do Urzędu – 10 stycznia 2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, czy:zysk z tyt ...

czy:poprawne jest zaliczenie straty z tytułu zawarcia kontraktu terminowego w koszty uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia, tj. w dniu rozliczenia kontraktu terminowego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j – Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 7 stycznia 2005 roku (data wpływu do Urzędu – 10 stycznia 2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, czy:poprawne j ...

Jak ustalić koszty nabycia poza systemem bankowym waluty obcej w przypadku jej późniejszego zbycia lub uregulowania za jej pomocą zobowiązań? Czy w przypadku różnicy pomiędzy kursem zakupu lub sprzedaży a faktyczną ceną zakupu lub sprzedaży walut należy dokonać przeliczeń według faktycznej ceny zakupu lub sprzedaży walut?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Spółki ...


Problem podatnika sprowadza się do ustalenia czy do ustalenia wartości zakupionej przez Podatnika waluty obcej należy zastosować: - kurs sprzedaży obowiązujący w dniu zakupu w banku , z którego usług korzysta Podatnik; - kurs kupna obowiązujący w dniu otrzymania waluty w banku, z którego usług korzysta.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz .U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez „C” Sp. z o.o. ( poprzednia nazwa Spółki „E” Sp. z o.o.) na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z dnia 14.04.2005r. Nr 1472/ROP1/423-42/58/05/PS w sprawie udziel ...

Generowanie strony w 14 ms