Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartości dewizowe

Czy podatnik, który prowadzi działalność w zakresie kupna i sprzedaży walut obcych po awarii systemu obsługującego stanowisko kasowe może ustalić dochód do opodatkowania w drodze oszacowania ?

Działając na podstawie art.14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udzielam informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego ustalania dochodów z działalności kantorowej.Działalność kantorowa jest prowadzona na podstawie uzyskanego zezwolenia wydanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.Zgodnie z art ...

Jak zakwalifikować pod względem podatku od towarów i usług czynność sprzedaży waluty obcej zawartą między wnoszącym zapytanie a osobą fizyczną (konsumentem)?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie Spółki udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że zamierza sprzedać na rzecz osoby fizycznej, ...

Czy prawidłowo wyliczony jest dochód z działalności kantorowej (o którą rozszerzona została dotychczasowa działalność handlowa) w przedstawionych miesiącach?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za nieprawidłowe Pani stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 28 marca 2006 r. (uzupełnionym w dniu 29 marca 2006 r. oraz w dniu 12 kwietnia 2006 r.) wniosku w sprawie udzielenia pisemnej ...

Spółka posiada rachunek dewizowy, na którym bank na koniec miesiąca dolicza odsetki od posiadanych środków, a w ciągu miesiąca pobiera prowizje bankowe za zrealizowane przelewy. Po jakim kursie przeliczyć odsetki i prowizje bankowe dla celów podatkowych i bilansowych? Czy te operacje są jednocześnie przychodem i zapłatą należności (odsetki) oraz kosztem i zapłatą zobowiązań (prowizje bankowe)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy tzw "różnice kursowe", powstałe w wyniku transakcji handlowych realizowanych w walucie polskiej przeliczanej wg kursu waluty obcej są przychodem bądź kosztem podatkowym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce, działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.04.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwi ...

dotyczy kursów walut stosowanych do wyceny wpływów i wydatków na rachunku walutowym w banku krajowym na podstawie art. 15a ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej kursów walut stosowanych do wyceny wpływów i wydatków na rachunku walutowym w banku krajowym na pods ...

Generowanie strony w 26 ms