Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty sądowe

Jakie powinności podatkowe ciążą na zleceniodawcy w związku z wypłatą na rzecz zleceniobiorcy (radcy prawnego) dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego, w sytuacji ściągnięcia kosztów postępowania sądowego od strony przeciwnej?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego z dnia 18.05.2004 r. (znak: PUS.I/423/34/2004) w następujący sposób: Z przedstawionego przez spółkę w piś ...

JAK NALEŻY POTRAKTOWAĆ PODATKOWO ZASĄDZONE DO 31.12.2002R. I OPODATKOWANE KOSSZTY SĄDOWE DLA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH W LATACH NASTEPNYCH?CZY MOŻNA WYŁĄCZYĆ Z PRZYCHODÓW PODATKOWYCH RÓWNOWARTOŚĆ ZASĄDZONYCH KOSZTÓW POSTEPOWANIA SĄDOWEGO WG STANU NADZIEŃ 31.12.202R.,A ZALICZYĆ JE DO PRZYCHODÓW PODATKOWYCH W MOMENCIE ICH ZAPŁATY?

Pismem z dnia 09.07.2004 r. Ldz. 1089/2004 Fundacja zwróciła się o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pytania przedstawione przez jednostkę: 1. Jak należy potraktować podatkowo zasądzone do 31.12.2002 r. i opodatkowane koszty sądowe dla rozliczeń podatkowych w latach następnych? 2. Czy można wyłączyć z przychodów podatkowych równowar ...

1/Czy poniesione przez Spółkę koszty zastępstwa procesowego, koszty obsługi prawnej, koszty złożenia apelacji oraz koszty sądowe stanowią koszty związane z bieżącą działalnością podmiotu, czy też koszty te zwiększają nakłady inwestycyjne?.2/Jeżeli powyższe koszty dotycza działalności bieżącej podmiotu, to czy stanowią koszty uzyskania przychodu?.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 07 września 2004 r. ( wpływ do US : 09 września 2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 27 września 2004 r. ( wpływ do US : 29.09.2004 r. ) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego : 1.czy poniesione przez Spółkę koszty zastępstwa procesowego , koszty obsługi prawnej , koszty złożenia apelacji oraz koszty sądowe stanowią koszt ...

Kiedy powstaje przychód z tytułu zasądzonych w postępowaniu sądowym kosztów tego postępowania - czy w dacie uprawomocnienia się orzeczenia zasadzającego te koszty, czy też w dacie ich zapłaty przez dłużnika?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) zmienia udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze informację z dnia 21.10.2003 r. Nr PD – 1/415/130/03 będącą odpowiedzią na zapytanie Pana z dnia 01.10.2003 r. Przedmiotowe zapytanie dotyczy momentu powst ...Czy zasądzone koszty sądowe Spółka powinna zakwalifikować do przychodów określonych w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – wówczas podlegałyby opodatkowaniu w dniu ich otrzymania (na zasadzie kasowej)?

W dniu 3.03.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego w nim stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca dochodzi od kontrahentów, na drodze sądowej, należności pieniężnych w związku z niewykonaniem przez tych kontrahentów umów zawieranych ze Spółką. W nakazie zapłaty/wyroku sądowym, sąd zasądza na rzecz ...

Czy wyegzekwowane przez Spółkę od dłużników wierzytelności kwoty z tytułu zwrotu poniesionych przez Spółkę kosztów windykacji (koszty sądowe, koszty egzekucji komorniczej, koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i komorniczym) należy traktować jako element obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego i w konsekwencji uwzględniać ten zwrot kosztów przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r.?

Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie: art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.); po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 22 marca 2005r. w imieniu Spółki przez Pełnomocnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sopocie znak PP/443-2/05 z dnia 11 marca 2005r. zawierające pisemną inter ...

Czy otrzymany zwrot zasądzonych kosztów sądowych i adwokackich, poniesionych w związku z wniesieniem do sądu sprawy o zapłatę należności wynikającej z faktury, jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy koszty te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ w okresie, w którym zostały poniesione, podatnik korzystał z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 09.04.2005 r., który wpłynął w dniu 14.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ind ...

Czy koszty (opłaty notarialnej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty sądowej za wpis do Księgi Wieczystej) zwiększają cenę nabycia środka trwałego (gruntu) czy też staniowią bezpośredni koszt uzysknia przychodów?

Na podstawie:art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dn. 18.04.2005r. (data wpływu 22.04.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dot. ustalenia ...

Generowanie strony w 10 ms