Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ceny transferowe


Czy sprzedaż produkcji przeznaczonej na rynek krajowy podmiotowi centralnemu Grupy E jest zgodna z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy uzasadnione jest wykorzystanie metody rozsądnej marży w celu ustalenia cen stosowanych w transakcji z podmiotem centralnym w odniesieniu do tej produkcji?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.05.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 19.05.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do wprowadzonego modelu biznesowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z pr ...

Czy opisane w zapytaniu metody określające ceny sprzedaży kosztów wytworzenia i marży spełnia wymogi, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie cen transferowych?

Stan faktyczny: Spółka jawna, której wspólnikiem jest podatnik w ramach struktury grupy przedsiębiorców - pełniąca funkcje centralne, koordynacyjne i dystrybutora, angażującej wartości niematerialne i prawne - od 1 maja 2004r. wprowadziła nową strukturę współpracy w zakresie produkcji. W ramach tej struktury, zleca produkcję wyrobów oznaczonych znakami towarowymi grupy w oparciu o technologie nale ...

Czy Spółka przyjęła właściwą metodologię kalkulacji ceny i czy wybrana metoda kalkulacji ceny nie naraża jej na ryzyko szacowania przychodu przez kontrolę podatkową?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, co następuje: Zapytanie dotyczy wyboru właściwej metody kalkulacji cen w sytuacji gdy ta sama zagr ...

Czy transakcja może być uznana za niezgodną z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na zwolnienie podmiotu w niej uczestniczącego z podatku dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 64, poz. 654 ...

Czy podatnik prawidłowo ustala ceny towarów handlowych, wyrobów własnych i usług w transakcjach z podmiotami powiązanymi kapitałowo?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22.08.2005 r. ..................... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żywcu z dnia 12.08.2005 r. nr PDI 415/21/2005 26507/2005 stwierdzające, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 26.04.20 ...

Czy sprzedaż towaru handlowego dla podmiotu powiązanego, w którym Spółka posiada 100% udziałów, bez marży lub z minimalną marżą, nie będzie budzić wątpliwości z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 02.08.2005r. (data wpływu do Urzędu 03.08.2005r.), uzupełnionego pismem z dn. 29.08.2005r. (wpływ do Urzędu dn. 30.08.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa ...

Pytanie Wnioskodawcy dotyczy problemu, czy relacje pomiędzy centralą (spółką prawa francuskiego), a jej oddziałem w Polsce podlegają ograniczeniom oraz kontroli w zakresie cen transferowych dla podmiotów powiązanych (art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz czy istnieje obowiązek szczególnej dokumentacji podatkowej w trybie art. 9a ustawy podatkowej?

W dniu 19.12.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny w sprawie, Wnioskujący wskazał, że Spółka prawa francuskiego (dalej "Spółka") produkuje części do przemysłu samochodowego. Dla celów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, Spółka utworzyła w ...


Czy utrata statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową powoduje konieczność rozliczenia ze skutkiem wstecz transakcji z zastosowaniem cen transferowych w obrębie grupy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 22.05.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 24.05.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy utrata statusu podatnika przez podatkową g ...

Generowanie strony w 6 ms