Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dochody kapitałowe

Czy bank miał prawo poboru zaliczki, dokonywania zaokrągleń kwoty straty oraz pominięcia w informacji PIT-8B dochodu z opcji walutowej?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.06.2004 r., data wpływu 18.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce informuje,że. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po zmia ...

Jak opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2004 roku dochodu uzyskane na zagranicznej giełdzie papierów wartościowych ze sprzedaży akcji oraz z tytułu dywidendy?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) prostuje przez uzupełnienie informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków–Stare Miasto z dnia 7 września 2004 r. nr DF-415/55/04 będącą odpowiedzią na zapytanie w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych docho ...

Czy transfer środków zgromadzonych w dotychczasowym programie emerytalnym prowadzonym przez podatnika jako pracodawcę w formie zakładowego planu grupowego ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym na konto nowo wybranej firmy zarządzającej, jest transferem w rozumieniu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych i w związku z tym jest zwolniony od podatku?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak DS/2328/19306/2004 z dnia 14.10.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.01.2005 r.), uzupełnionego pod względem wymogów formalnych w dniu 25.01.2005 r., o udzielenie pi ...

Jakie wymogi winien spełniać certyfikat rezydencji oraz jaki jest jego okres ważności?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.09.2003 r. (data wpływu 10.09.2003 r.), dotyczące wymogów, jakie ma spełniać certyfikat rezydencji oraz jego okres ważności, informuję: Art. 30, ust. 1, pkt 1b ustawy z dnia 26 lipca 199 ...

Według jakich zasad należy ustalić dochód z tytułu sprzedaży akcji nabytych w różnym czasie?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz.926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.11.2003 r. dot. kolejności sprzedaży posiadanych akcji znajdujących się w obrocie giełdowym uprzejmie informuje: W myśl art. 8, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym ...

Jak opodatkować w 2004 r. sprzedaż za pośrednictwem domu maklerskiego w publicznym obrocie akcje nabyte w 1997 r. w publicznej subskrypcji?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z kolei zgodnie z brzmieniem art. 52 pk ...

Czy poniesione stratyz inwestycji kapitałowych zagranicznych (inwestycje na rynku zagranicznym dotyczącym różnic kursowych) wykazuje się w zeznaniu rocznym z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych w roku 2004 tzn. czy wykazując przychód, koszty i stratę z inwestycji kapitałowych zagranicznych, tę stratę pomniejsza się od dochodów ze stosunku pracy?

W dniu 06.01.2005r. podatnik złożył w tut urzędzie pisemne zapytanie dotyczące prawidłowości dokonywania rozliczania straty. W piśmie z dnia 02.02.2005r. uzupełnił swój wniosek przedstawiając stan faktyczny oraz podając swoje stanowisko w sprawie. Podaje, że w 2004r. założył konto w firmie brokerskiej za granicą. Na to konto przelał jako osoba fizyczna dolary USD. Inwestował w różnice kursowe walu ...

Jakie obowiązki ciążą na płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku przymusowego wykupu akcji w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 17.03.2004 r. (data wpływu: 19.03.2004 r.), dotyczący udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie wystąpienia obowiązku pobrania i odprowadzenia do urz ...

Czy dochody uzyskane ze sprzedaży udziałów w spółce z.o.o. łączy się z dochodami uzyskanymi ze stosunku pracy, oraz czy dochody te są opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 19 % ?

W dniu 31.01.2004r. współwłaściciel spółki z o.o. sprzedał swoje udziały zawierając umowę sprzedaży udziałów w formie aktu notarialnego. Podatnik ma wątpliwości czy uzyskane z tego tytułu dochody łączy się z dochodami uzyskanymi w danym roku ze stosunku pracy oraz czy dochody te opodatkowane są w wysokości 19 %. Podatnik objął udziały poprzez wniesienie wpłat. Zdaniem podatnika dochodów uzyskanych ...

W dniu 25.04.1991r. na podstawie aktu notarialnego (...) została zawiązania spółka akcyjna (...), na podstawie statutu podatnik objał 30 szt. akcji. W dniu 27.02.2004r. dokonał odpłatnego zbycia w/w akcji.Czy uzyskany dochód jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za nieprawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 10.03.2005r. W dniu 10.03.2005r. złożył Pan wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Stan faktyczny przedstaw ...

Generowanie strony w 5 ms