Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rolnicy

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.2003 r. (uzupełnione w dniu 13.01.2003 r.). Pan M. jest rolnikiem-podatnikiem VAT rozliczającym się według zasad ogólnych. Obowiązany jest, więc do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dn. 08.01.1993 r. (Dz. U. Nr. 11 poz. 50 ze zm.). Ponieważ podatnik sprzedawał wył ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji dot. stosowania prawidłowej stawki VAT przy sprzedaży kosiarek, karczowników oraz maszyn i urządzeń rolniczych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. wyjaśnia: Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia ...

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 11.07.2003 r., dotyczące opodatkowania podatkiem VAT transakcji kupna-sprzedaży przez rolników ryczałtowych, wyjaśnia: Rolnik ryczałtowy korzysta przy sprzedaży swoich produktów rolnych ze zwo ...

Stawki podatku

W nawiązaniu do pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu z dnia 23.10.2003 r. (znak: U.S.V-443/33/03) odpowiadającego na zapytanie z dnia 1.10.2003 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stwierdza, iż zgodnie z art. 33b ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od tow ...


W jakich okolicznościach powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT przy dokonywaniu sprzedaży produktów rolnych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.11.2003 r. o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. określenia warunków, w których powstaje obowiązek uiszczenia podatku VAT przy dokonywaniu sprzedaży produktów rolnych, stosownie do art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów in ...

Obliczenie zryczałtowanego podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT RR w sytuacji przekazania na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego części zapłaty za produkty rolne po dokonaniu potrąceń składek na ubezpieczenie innych należności.

Dotyczy: zapytania Spółki z dnia 07.07.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście w sprawie odliczenia zryczałtowanego podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT RR. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm. ) wyjaśnia: Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u naby ...

- w sprawie możliwości odliczania od dochodu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późń. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 07.08.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 07.08.2003 r.) w sprawie możliwości odliczania od dochodu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz od podatku składek ...


Czy można dowodami wewnętrznymi udokumentować zakup przedmiotów do zabudowania zagrody ludowej (skansenu) w sytuacji, kiedy rolnicy nie mają obowiązku wystawiania dowodów sprzedaży?

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi koryguje udzieloną Panu przez Urząd Skarbowy Łódź - Polesie odpowiedź zawartą w piśmie z dnia 08.02.2004r. Do przedstawionego w zapytaniu do Urzędu Skarbowego stanu faktycznego, który dotyczy zakupu od rolników słomy żytniej ma zastosowanie przepis § 14 ust 2 pkt 1 rozporządzeni ...

Generowanie strony w 9 ms