Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: skuteczność doręczenia

Czy istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej od wydanego, a nie odebranego przez wnioskodawcę zezwolenia (tu: na prowadzenie działalności kantorowej - przyp. wł.)?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam informacji na pisemne zapytanie. OPIS ZAGADNIENIA Wnioskodawca nie odebrał zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej wydanego na jego wniosek. Wnioskodawca poinformował jednak Organ wydający zezwolenie o rezygnacji z prowadzenia tej działalności. Bank stoi jednak na stano ...

dotyczy ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy spółka, działając w specjalnej strefie ekonomicznej, osiąga dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu (podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego) oraz dochód z działalności nieobjętej zezwoleniem (podlegający opodatkowaniu)

Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia spółki z o.o. O. z siedzibą w M. z dnia 6.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 31.03.2005 r. (znak: PUS.I/423/3/05) stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i s ...

Kogo należy rozumieć pod pojęciem "podatnik VAT czynny"i kiedy następuje skuteczne zawiadomienie?

Spółka zamierza skorzystać z art.89a ustawy o podatku od towarów i usług i skorygować podatek należny z tytułu wykonanej i niezapłaconej usługi, która miała miejsce w lutym i marcu 2003r. Kontrahentem (dłużnikiem) jest spółka z o.o., w stosunku do której została bezskutecznie przeprowadzona egzekucja komornicza. Obecnie Spółka nie posiada informacji czy dłużnik jest nadal zarejestrowany jako podat ...

1. Wniosek o przywrócenie terminu opiera się na założeniu, że decyzja, od której wniesiono odwołanie została skutecznie doręczona i że uchybienie terminu do wniesienia odwołania nastąpiło bez winy strony. Doręczenie, które nie jest skuteczne nie powoduje rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia odwołania. W tej sytuacji organ podatkowy musi z urzędu dokonać ponownego doręczenia decyzji stronie. We wniesionej w niniejszej sprawie skardze kasacyjnej brak jest zarzutu, iż osoba, która odebrała decyzję kierowaną do Spółki (Małgorzata R) nie była upoważniona do odbioru korespondencji. Skarga ta nie zawiera także zarzutu naruszenia art. 151 Ordynacji podatkowej. 2. Art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej - dla jego prawidłowego zastosowania - wymaga "uprawdopodobnienia", a nie "wykazania" braku winy strony w jego uchybieniu. W odniesieniu do osoby prawnej, uznanie braku winy do wniesienia środka odwoławczego w ustawowym terminie, wymaga uprawdopodobnienia braku winy osoby legitymowanej do podejmowania czynności prawnej w jej imieniu. "Brak winy" należy w każdym przypadku pojmować w sposób obiektywny. Wynika stąd, że w razie gdy ustalone przez sąd okoliczności uchybienia świadczą o zachowaniu się strony, noszącym znamiona winy - w jakiejkolwiek jej postaci, a zatem także winy polegającej na niedbalstwie, nie można dokonać przywrócenia uchybionego terminu. Pojmowany obiektywnie miernik "braku winy" w uchybieniu terminu do dokonania czynności procesowej musi uwzględniać okoliczności konkretnego przypadku.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę M Spółka z o.o. w Szczecinie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 lipca 2003 r. (Nr PP.1-4400/18/03/ZMO) o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie z dnia 26 lutego 2003 r. (Nr UKS - 11/1/32/2002/0561/K2), określającej Sp ...

Stwierdzone zostało, że awizowana przesyłka nie zawiera informacji doręczyciela o fakcie i miejscu pozostawienia zawiadomienia o pozostawieniu pisma, które wymagane jest przepisem art. 150 Ordynacji podatkowej. W przypadku, gdy okoliczności związanych z doręczeniem nie da się wyjaśnić w sposób nie budzący wątpliwości, wszelki wątpliwości winny być tłumaczone na korzyść strony.

Wyrokiem z dnia 28.10.2004 r., sygn. akt l SA/Po 1261/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił postanowienie Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 19.03.2002 r., nr II - 1/732/700/2001 w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 1996 r. oraz zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz ...


Dyrektor Izby Skarbowej nie rozważył, na co wskazuje decyzja, czy możliwe było rozpatrzenie zażalenia, w sytuacji gdy postanowienie, teoretycznie mogło być doręczone stronie w trybie art. 150 § 2 Ordynacji. Skoro Dyrektor Izby Skarbowej przyjął jako termin doręczenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego datę jego wręczenia Skarżącemu w Urzędzie, winien wyjaśnić przyczyny uznania doręczenia postanowienia w trybie art. 150 § 2 za nieskuteczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie decyzją z dnia 9 grudnia 2005 r., nr 1401/FB/005-789/JO/05, na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami), zwanej dalej „Ordynacją", po rozpatrzeniu zażalenia Marka P. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Praga z dnia 23 czerwca 2005 r. Nr 1434/SD/DF/415/77/J ...


Zdaniem składu orzekającego w niniejszej sprawie, także na gruncie art. 14b § 3 O.p., nie sposób przyjąć pogląd odmienny. Zgodnie bowiem z art. 14a § l O.p., wskazane organy podatkowe, a więc stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa mają obowiązek - na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta - udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Art. 14a § 4 stanowi, iż udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § l, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Załatwienie wniosku strony w świetle powołanych przepisów polega zatem na udzieleniu pisemnej interpretacji. Nie można zatem uznać poglądu, że do jej udzielenia może dojść przez samo tylko podpisanie postanowienia. Jest zdaniem Sądu oczywiste, że aby można mówić o udzieleniu pisemnej interpretacji, to postanowienie wydane w tej sprawie musi zostać wnioskodawcy doręczone.

Wnioskiem z 26 stycznia 2006 r. (złożonym tego samego dnia) Skarżąca – B S.A. w Warszawie zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny wskazała, że w związku z prowadzoną działalnością leasingową wystawia faktury VAT dokumentujące sprzedaż krajową w ilości przekraczającej 10 tysięcy faktur miesięczn ...

„W stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2003 r. pojęcie wydania decyzji określone w art. 118 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) nie oznaczało jej doręczenia."

Przedstawione do rozstrzygnięcia przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne wyłoniło się przy rozpoznawaniu przez skład zwykły tego Sądu skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 stycznia 2006 r. sygn. akt I SA/Gl 1102/05. Wyrokiem tym Sąd administracyjny pierwszej instancji, na ...

Generowanie strony w 33 ms