Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rodzinna spółka cywilna

Czy będąc wspólnikiem spółki cywilnej i użyczając własną nieruchomość (budynek gospodarczy) na potrzeby prowadzonej przez tę spółkę cywilną działalności gospodarczej, wystąpi u którejś ze stron przychód dla celów podatkowych ? Wspólnik jest zaliczany do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

Umowę użyczenia regulują postanowienia kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 710 kodeksu cywilnego, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.Cechą umowy użyczenia jest nieodpłatny charakter. Przedmiot tej umowy jest w dalszym ciągu własnością ( składnikiem majątku) użyczającego. W p ...

1. Czy zmieniając formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej z działalności prowadzonej na imię obojga małżonków na działalność prowadzoną przez tych samych małżonków w spółce cywilnej mamy obowiązek prowadzenia w spółce cywilnej ksiąg rachunkowych? 2. Czy obrót osiągnięty w okresie prowadzenia działalności na imię obojga małżonków ma znaczenie w rozstrzygnięciu o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę ( inny podmiot rachunkowości ) utworzoną przez tych samych małżonków?

Na podstawie przepisu art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn.zm. ), po rozpatrzeniu złożonego przez Państwa wniosku z dnia 25.11.2004r. (data wpływu 26.11.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r ...

1. Jakie są prawa i obowiązki następców prawnych w przypadku przekształcenia firmy na imię obojga małżonków w spółkę cywilną małżeńską? 2. Czy po przekształceniu firmy na imię obojga małżonków w spółkę cywilną małżeńską, spółka może kontynuować odpisy amortyzacyjne oraz ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów?

Urząd Skarbowy w Limanowej, w związku z pismem z dnia 02.04.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 09.04.2003 r.), które zostało podpisane przez podatnika w dniu 23.04.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Zgodnie z art. 93a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordy ...

Czy podatnik może skorzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskiwanych z prowadzonej na własne nazwisko działalności gospodarczej w zakresie usług transportowych pojazdem o ładownści nie przekraczającej 1,5 tony, przy jednoczesnym prowadzeniu w spółce cywilnej z żoną działalności gospodarczej w zakresie handlu artykułami kosmetycznymi?

W dniu 25.02.2005r. podatnik złożył wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko, polegającej na świadczeniu usług transportowych jednym pojazdem o ładowności nie przekraczającej ładowności 1,5 tony. W złożonym wniosku podatnik wyjaśn ...

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych przekształcenie działalności prowadzonej na imię obojga małżonków w spółkę cywilną?

Na podstawie art. 14a par.4 ustawy z dnia 29 .08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005r. tekst jedn.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Bielany postanawia:- uznać przedstawione stanowisko Stron w zapytaniu z dnia 21.02.05 jako nieprawidłowe- przedstawić odmienne stanowisko w przedmiotowej sprawie W dniu 02.03.05 do organu podatkowego wpłynęło zapytanie Stron z prośbą o interpr ...

Czy powstanie obowiązek podatkowy w PCC w związku z przekształceniem się spółki małżeńskiej (2-wa zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w spółkę cywilną i wniesienie do nowej spółki dotychczasowego przedsiębiorstwa w postaci towarów handlowych, środków trwałych i wyposażenia?

Z wniosku podatników wynika, że małżonkowie prowadzą wspólnie działąlność gospodarczą, najpierw w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a od 2004 r. w oparciu o odrębne dwa wpisy. W związku z zapisami ustawy o działalności gospodarczej podatnicy zamierzają zmienić formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej i zawrzeć społkę cywilną. Zgodnie z definicją zawartą w art. ...

1. Jakie skutki podatkowe spowoduje taka porządkująca zmiana wpisu w przypadku, gdy małżonkowie od lat prowadzący wspólnie działalność gospodarczą na podstawie wspólnego wpisu zawrą na piśmie umowę spółki cywilnej? Czy operacja ta będzie tylko przekształceniem bez konsekwencji podatkowych, o którym mowa w art. 93a § 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa?W ocenie Wnioskodawców, odpowiedź powinna być twierdząca, jednakże przepisy ustawy o podatku od towarów i usług budzą pewne wątpliwości.2. Jak zawarcie umowy spółki cywilnej wpłynie na rejestrację i rozliczanie podatku VAT?Dotychczas małżonkowie dla celów podatku VAT posługiwali się jednym numerem NIP – osobistym żony. Zdaniem Wnioskodawców, spółka cywilna otrzyma nowy numer NIP, odmienny od osobistych numerów małżonków.3. Czy wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki cywilnej należy interpretować jako zaprzestanie działalności przez żonę jako dotychczasowego podatnika podatku od towarów i usług?Zdaniem Wnioskodawców, przystępując do spółki cywilnej (w praktyce istniejącej już od lat wspólnej działalności) podatnik nie zaprzestaje działalności, tylko prowadzi je nadal.1. Czy wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki cywilnej spowoduje konieczność korekty podatku naliczonego, o który obniżony został podatek należny z tytułu wcześniejszego nabycia wchodzących w skład przedsiębiorstwa towarów?W ocenie Wnioskodawców, w sytuacji, gdy przedmiot aportu (przedsiębiorstwo) przed jego dokonaniem związany był wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, dokonanie czynności wniesienie tego przedmiotu w formie aportu pozostanie bez wpływu na wcześniejsze odliczenie podatku naliczonego.

Stan faktyczny: Wnioskodawcy prowadzą działalność gospodarczą na imię obojga małżonków na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej zobligowały Wnioskodawców do dokonania wyboru, który z małżonków pozostanie wpisany do ewidencji pod dotychczasowym numerem, a dane którego zostaną z pierwotnego wpisu usunięte ...

Małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej zdecydowali, iż zawiążą spółkę jawną wnosząc przedsiębiorstwo, dotychczas prowadzone na imiona obojga małżonków, jako wkład do spółki. Czy od wyżej wymienionej umowy spółki należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i w jakiej wysokości?

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. k ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 41, poz. 399) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają umowy spółki ( akty założycielskie), niezależnie od źródła ich regulacji, a więc spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, jak również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spół ...

Jakie będą konsekwencje w podatku dochodowym, gdy wszystkie towary, wyposażenie i środki trwałe jako wkład zostaną wniesione przez małżonków do spółki cywilnej, którą zamierzają zawrzeć?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 24 ust. 3, ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów(Dz. U. 152, poz. 14 ...

Czy przekształcenie dotychczasowej firmy rodzinnej w spółkę jawną spowoduje konieczność likwidacji używanych do tej pory drukarek fiskalnych i zakup oraz ponowną fiskalizację nowych urządzeń fiskalnych oraz czy w przypadku konieczności zakupu i fiskalizacji nowych drukarek fiskalnych będą mogli skorzystać z możliwości odliczenia 50% wartości netto ww. urządzeń ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie kas rejestrujących stwierdza, iż przedst ...

Generowanie strony w 4 ms