Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wpis

W jakiej kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów należy zaksięgować koszt poniesiony w związku ze zleceniem wykonania usługi w postaci prac projektowych?

W dniu 18.05.2004 r. pan Wiesław Ł. złożył w Urzędzie Skarbowym w Stalowej Woli pismo w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej interpretacji przepisów podatkowych. Podatnik jako prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług projektowania budowlanego, wnosi o udzielenie informacji w sprawie dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, kosztów poniesi ...

Czy w związku z faktem zmiany wspólnego wpisu będę wpisany pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym samodzielnie można w świetle przepisów uznać, że moja firma kontynuuje działalność i wykreślenie z ewidencji małżonki nie ma żadnego wpływu na obowiązki i rozliczenia w zakresie VAT?

Sformułował Pan też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż:uważa, że wykreślenie małżonki z ewidencji działalności gospodarczej nie będzie miało wpływu na rozliczenia i obowiązki z VAT. Prowadzona firma o nazwie ... kontynuować będzie nieprzerwanie działalność gospodarczą i skutek w ewidencji działalności gospodarczej nie będzie miał żadnego wpływu na rozliczenia i obowiązki w zakresie podat ...

W sprawie podstawy wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów udokumentowanego skupu złomu metali nieżelaznych zbiorczym dokumentem „magazyn przyjmie”

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na wniosek podatnika z dnia 22.02.2005 r. dotyczący udzielenia informacji w zakresie ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów skupu złomu w świetle § 17 ust.1 i 2 rozporządzenia MF z dnia 26 sierpnia 2003 r.w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przych ...

Czy rozdzielenie wspólnego wpisu małżonków wywiera jakieś skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stan faktyczny: Podatnik wraz z mężem prowadzi od 01.03.1996 roku działalność gospodarczą, której aktualna nazwa to „Zakłady P”. Pomiędzy małżonkami istnieje ustrój wspólności majątkowej. Małżonkowie nigdy nie zawierali pomiędzy sobą spółki cywilnej. Działalność gospodarczą podatnicy prowadzili na podstawie wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta K., pod numerem xx ...

Jakie będą konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku VAT w sytuacji zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, działalności prowadzonej dotychczas na podstawie jednego wpisu, jako wspólne przedsięwzięcie obojga małżonków pod numerem NIP jednego z nich, w której dochody rozliczano proporcjonalne, na działalność wspólną małżonków lecz prowadzoną na podstawie odrębnych wpisów w ewidencji działalności ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Państwa X zam. .... z dnia ....2005r. dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej konsekwencji podatkowych w podatku dochodowym od os ...

Czy po dokonaniu odrębnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej należy dokonać odrębnej rejestracji w podatku od towarów i usług i w konsekwencji prowadzić odrębne ewidencje VAT-owskie.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2005r. (wpływ do tut. organu 15.02.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakr ...

W złożonym piśmie małżonkowie nadmieniają, iż prowadzą działalność gospodarczą w formie "spółki małżeńskiej ", NIP-em wiodącym jest NIP żony. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej każdy z małżonków posiada odrębny wpis do ewidencji działalności gospodarczej i odrębny REGON. We wniosku małżonkowie pytają jak przeprowadzić procedurę przekształcenia "spółki małżeńskiej" na działalność jednego małżonka - męża, który obecnie występuje w roli podrzędnego wspólnika, gdyż NIP-em wiodącym jest NIP żony. Osobą reprezentującą sprawy "spółki małżeńskiej" jest również żona. Ponadto "spółka" jest powiązana umowami leasingowymi na zakup środków transportu, posiada kasę fiskalną i inny majątek trwały ujęty w ewidencji środków trwałych. Po przekształceniu działalność ma być dalej kontynuowana. Wobec powyższego małżonkowie pytają "czy na dzień przekształcenia muszą sporządzić inwentaryzację, odprowadzić należny podatek VAT od zapasów i środków trwałych, oraz co z zawartymi umowami leasingowymi"

Działając na podstawie: - art. 14a §1, §3, §4 oraz art.217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) - art. 14 ust. 1, art. 15, art. 86 - art. 88 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.04.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu ...

Czy zastąpienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej "firmy" małżeńskiej dwoma odręnymi wpisami małżonków rodzi skutki podatkowe?

Wnioskiem z dnia 20.01.2005 r. złożonym w dniu 15.02.2005 r. małżeństwo Elżbieta i Julian B., zwrócili się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego "...w kwestii podatkowych skutków zastąpienia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej "firmy" małżeńskiej dwoma odrębnymi wpisami małżonków". W celu dokładnego ustalenia stanu faktycznego podatnicy zostali wezwani do usunięc ...

Czy można po dokonaniu oddzielnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej dalej prowadzić działalność gospodarczą na zasadzie współwłasności jako małżonkowie, czy też należy założyć spółkę cywilną ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym w dniu 25.05.2005r. wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w podatku dochodowym od osób fizycznych co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prowadzenia wspólnej działalno ...

Czy prowadząc działalność gospodarczą na imię obojga małżonków po przekształceniu wpisu na dwa odrębne, można kontynuować dotychczasowy sposób rozliczania?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie możliwości kontynuowania dotychczasowego sposob ...

Generowanie strony w 14 ms