Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: targi

Czy prawidłowe jest stosowanie podstawowej stawki podatku VAT do usług zakwalifikowanych wg PKD?

Zauważa, że dla zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT istotne jest ustalenie czy mamy do czynienia z dostawą towarów czy też ze świadczeniem usług oraz określenie prawidłowego symbolu PKWiU. Towary i usługi (za wyjątkiem usług elektronicznych) identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej (art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy o podatku VAT). Zgodnie z zasadami metodyczny ...

Proszę o zajęcie stanowiska w poniższej sprawie. Nowa ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. dla ustalenia obowiązku podatkowego wymaga prawidłowego określenia miejsca świadczenia usługi. Miejsce świadczenia usługi uzależnione jest z kolei od właściwego zakwalifikowania świadczonych przez jednostkę usług do grup usług określonych w art.27 w/w ustawy. Jesteśmy organizatorami targów , wystaw i kongresów. Usługa targowa świadczona na rzecz wystawcy poza głównym świadczeniem, jakim jest wynajem powierzchni wystawienniczej, obejmuje realizację szeregu usług dodatkowych. Specyfikując wszystkie świadczenia otrzymuje się następujący katalog:1 wynajem powierzchni wystawienniczej,2 przekazanie pomieszczeń i ich wyposażenia na terenach targowych na imprezy informacyjne, miejsc parkingowych na terenach targowych,3 techniczne zasilenie przekazanej powierzchni np.: wykonanie przyłączy prądowych, wodnych, sprężonego powietrza, telefonicznych, przyłącza internetowego i systemów nagłośnieniowych i audiowizualnych oraz sprzedaż energii tj. prądu, wody i powietrza sprężonego, impulsów telekomunikacyjnych pobranych przez w/w przyłącza,4 wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej obejmujące : projektowanie, montaż i demontaż stoiska, wykonanie indywidualnych elementów zabudowy, wyposażenie elementów standardowych, wypożyczenie wyposażenia ( meble, wyposażenie techniczne itp.) wykonanie wystroju stoiska wraz z wyposażeniem materiałowym. Zabudowa stoiska może mieć charakter indywidualny lub standardowy (często wliczany do ceny powierzchni, mówi się wtedy o powierzchni zabudowanej),5 przekazanie stoiska wraz z wyposażeniem w systemie najmu lub sprzedaży,6 opieka, nadzorowanie i sprzątnie stoiska,7 korzystanie na terenach targowych z szatni i szafek zamykanych, 8 przekazanie różnego rodzaju kar uprawniających do wejścia na tereny targowe, 9 przekazanie stanowisk do rozmów telefonicznych i innych środków komunikacji do wykorzystania przez wystawców, 10 wykonanie nośników informacji lub reklamy, albo umożliwienie posadowienia takich będących własnością wystawcy pomocą, których zwiedzający targi i wystawy mają być informowani, 11 usługi pisania i inne podobne świadczone na terenach targowych12 transport i składowanie przedmiotów wystawienniczych jak eksponaty, wyposażenie stoisk, 13 usługi wynajmu personelu ( hostessy, tłumacze), 14 wpisy do katalogów targowych, umieszczanie ogłoszeń reklamowych itd. w katalogach targowych, informatorach, biuletynach, umieszczanie plakatów reklamowych, rozdawanie prospektów reklamowych i podobne działania reklamowe. Ponadto w ramach usług organizowania targów jednostka wykonuje świadczenia dla zwiedzających targi takie jak sprzedaż biletów i katalogów. Organizujemy targi z udziałem wystawców polskich i zagranicznych. Pojawia się problem, jak zaklasyfikować świadczone przez jednostkę usługi zgodnie z art.27 w/w ustawy, co determinuje właściwe ustalenie miejsca świadczenia tychże usług. Wstępna analiza wskazuje, że mogłyby to być zarówno usługi reklamowe, usługi związane z nieruchomością jak i usługi pozostałe, dla których za miejsce świadczenia usługi przyjmuje się zawsze siedzibę usługodawcy. My stoimy na stanowisku, ze usługi organizowania targów winny być zaliczane do usług związanych z nieruchomością, o których mowa w art.27 ust.2 pkt.1 powołanej ustawy.

Na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm. ) w odpowiedzi na pismo Jednostki w sprawie interpretacji przepisów , w oparciu o klasyfikację Urzędu Statystycznego w Łodzi Nr OK-5672/KU-134/06-4429/2004 z dnia 08.07.2004r. informuje, iż :1) w przypadku usług polegających na wynajmowaniu powierzchni wystawienniczej obejmujących m. ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu świadczeń ponoszonych przez Spółkę na rzecz pracowników oraz pozostałych osób biorących udział w w/w przedsięwzięciach (targi, seminaria).

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka organizuje wyjazdy na targi zagraniczne d ...

Wobec wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego podatnik sformułował pytania: 1. Czy prawidłowo ujęto wydatki na nabycie usług udziału w targach międzynarodowych w rejestrach VAT za październik 2004 r.? 2. Czy powinno się je udokumentować poleceniem księgowania?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie Spółka przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika,że w maju 2004 r. brała udział w targach mię ...

Spółka wystąpiła z zapytaniem, o miejsce opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na kompleksowej obsłudze polskich wystawców na międzynarodowych imprezach wystawniczo - targowych?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl przepisu zawartego w art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej ...

Czy podane jedzenie, tj. słodycze, owoce, napoje (w tym również piwo) podczas zorganizowanych w dniach 18-19.06.2004r. "dni otwartych" zaliczyć należy do kosztów reprezentacji i reklamy w ramach limitu 0,25 % przychodu, czy też nie ?

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi koryguje udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu odpowiedź zawartą w piśmie z dnia 20.07.2004 r. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kos ...

Zastosowania właściwej stawki podatku VAT od świadczenia usług organizacji targów oraz sposobu dokumentowania nabycia i sprzedaży ww. usług.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 14 czerwca 2004 r. (wpływ do tut. Organu 15 czerwca 2004 r.) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśniam co następuje. Z treści zapytania wynika, że Spółka “...” jest organizatorem zagranicznych imprez targowych (targi odbyw ...

Jak należy ustalić miejsce świadczenia dla usług polegających na organizowaniu targów?

W złożonym piśmie Spółka zwraca się z zapytaniem jak zakwalifikować świadczone przez nią usługi w świetle art. 27 ustawy o VAT oraz jak właściwie ustalić miejsce świadczenia tychże usług. Spółka stoi na stanowisku, że usługi organizowania targów winny być zaliczone do usług związanych z nieruchomościami, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, dla których jako miejsce świadczenia usług ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem czy usługi w zakresie organizacji targów i wystaw realizowane poza krajem na terenie państw trzecich i terytorium Wspólnoty na rzecz odbiorców majacych siedzibę w kraju jak i odbiorców z siedzibą na terytorim państw Współnoty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Na podstawie art. 14b par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r. - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Praga pismem z dnia 09.08.2004 r. nr US34/PV/443-105/2004/GZ. Zapytaniem z d ...

Czy można zastosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0 % dla usług wystawienniczych świadczonych dla kontrahentów z Polski, z Unii Eurpoejskiej oraz spoza Unii Europejskiej?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona świadczy pełen zakres usług wystawienniczych – od projektu do realizacji zabudowy wystawienniczej „pod klucz” w kraju i za granicą. Prace te wykonywane są zarówno na rzecz kontrahentów polskich i z Unii Europejskiej, jak również dla kontrahentów spoza krajów Wspólnoty. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 ...

Generowanie strony w 4 ms