Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi ubezpieczeniowe

Czy na postawie nowych przepisów ustawy o VAT od 1 maja 2004 r. do usług pomocniczych związanych z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (PKWiU 67.20.10-00) oraz usług pośrednictwa pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi (bez obowiązkowych ubezpieczeń społecznych) a ich klientami (PKWiU 67.20.10-00.10) należy nadal stosować zwolnienie od podatku VAT?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54 poz. 535) zwalnia się od podatku VAT usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 3 ww. załącznika zawierającego wykaz usług zwolnionych od podatku wymienione zostały „usługi pośrednictwa finansowego” PKWiU sekcja J ex (65-67), z wyłączeniem m.in. usług dor ...

Czy dodatkowa działalność gospodarcza w zakresie usług ubezpieczeniowych na rzecz II i III filaru emerytalnego może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów ewidencjonowanych?

W złożonym piśmie wyjaśnił Pan, iż od roku 1994 prowadzi działalność w zakresie robót ogólnobudowlanych, która stanowi dla Pana podstawową działalność gospodarczą. Od dnia 24.03.2003 r. poszerzył Pan działalność gospodarczą o pośrednictwo ubezpieczeniowe, które jest działalnością uzupełniającą. W uzupełnieniu do ww. pisma zawarł Pan oświadczenie, że dodatkowa działalność dotyczy pośrednictwa ubezp ...

Czy usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami sklasyfikowane pod numerem PKWiU 67.20.10-00.90 wykonywane: w kraju przez krajowe wyspecjalizowane podmioty gospodarcze, w krajach należących do Unii Europejskiej przez wyspecjalizowane podmioty zagraniczne, w krajach trzecich przez kontrahentów zagranicznych, na zlecenie podatnika dotyczące oględzin na miejscu wystąpienia szkody i wyceny powstałej szkody powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, czy też opodatkowane stawką 22%? Czy usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami sklasyfikowane pod numerem PKWiU 67.20.10-00.90 wykonywane przez spółkę na rzecz firm ubezpieczeniowych są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług?Czy usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami sklasyfikowane pod numerem PKWiU 67.20.10-00.90 wykonywane przez jednostkę na terenie kraju na zlecenie wyspecjalizowanych podmiotów zagranicznych (zarówno z UE jaki państw innych) działających na rzecz zagranicznych ubezpieczycieli podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeżeli tak to jaką stawkę podatku należy je opodatkować? Czy w związku z wewnątrzwspólnotowym nabywaniem i dostawa powyższych usług spółka winna zarejestrować się jako podatnik VAT/UE?

Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz.535) usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz.535 ...

Czy opłaty za ubezpieczenie mieszkań pobierane wraz z czynszem są zwolnione od VAT? Jaką stawką VAT opodatkowany jest czynsz za mieszkanie, którego część przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej?

Na podstawie art.14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) po dokonaniu zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łęcznej odpowiedzi zawartej w piśmie nr PP-443/1/04 z dnia 31.05.2004 r. wyjaśniam : Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa świadczy usługi pobierania od mieszkańców ...

Czy działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi jest zwolniona z podatku VAT ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach zgodnie z pismem, znak PP3-0005-57/04 z dnia 19.07.2004 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach, stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) prostuje i uzupełnia informacje w sprawie interpretacji przepisów podatkowych. Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kie ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT i PDOP od wystawianych przez Spółkę faktur sprzedaży w zakresie najmu lokalu oraz refakturowanych kosztów energii? Jak prawidłowo ująć faktury zakupu energii i dotyczącej najmu w ewidencji VAT?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie prosi o zajęcie stanowiska w kwestii prawidłowości stosowania przepisów prawa podatkowe ...


W 2004 r. miałam podpisaną umowę o pracę przez okres 2 miesiący z firmą ubezpieczeniową na czynności inne niż akwizycja ubezpieczeń. W tym samym roku z tą firmą ubezpieczeniową zawarłam umowę pośrednictwa ubezpieczeniowego. Umowę pośrednictwa ubezpieczeniowego rozwiązałam z tą firmą 31.12.2004 r. Czy w 2005 r. dochody z działalności gospodarczej mogę opodatkować podatkiem liniowym?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie zgodnie z art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z 22.12.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości wyboru opodatkowania dochodów uzyskanych z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 19% "pod ...


Czy poprawne jest stosowanie zwolnienia z podatku od towarów i usłg przez firmę, która świadczy usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami na rzecz Agencji ubezpieczeniowej sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 67.20.10-00.90?Zgodnie ze stanem faktycznym Strona uważa, iż świadczone usługi są zwolnione z VAT.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkoweg ...

Generowanie strony w 7 ms