Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi lekarsko-weterynaryjne

dotyczy stawki podatku VAT dla usług lekarsko-weterynaryjnych oznaczonych symbolem PKWiU 85.20

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.06.2004 r. (z datą wpływu do tut. Urzędu 18.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatk ...

Czy lekarze weterynarii wykonujący zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii, na podstawie zawartych umów – nie będąc pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, są zwolnieni z podatku od towarów i usług?

Zgodnie z poz. 17 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970) usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa wykonywane przez lekarzy weterynarii podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 7%. W niektórych przypadkach świadczenie wyżej wymienionych usług nie podlega ...

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do stawki podatku VAT od usług weterynaryjnych?

Działając na podstawie art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 18.10.2004 r. (wpływ do US 18.10.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do stawki podatku VAT od usług weterynaryjnych informuję: Z treści zapytania wynika, że świadczy Pan usługi w ...

Stanowisko organów podatkowych, iż realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (w tym wypadku usług lekarskich) nie wchodzi w zakres podróży służbowych, podczas, gdy podróże mające na celu czynności incydentalne wymogi te spełniają, należy uznać za nieuprawnione.

Henryk Rz. wykonujący praktykę lekarską, jako właściciel jednoosobowego przedsiębiorstwa X zwrócił się w dniu 8 lutego 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kościerzynie z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przewidzianej w art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.). We wniosku podatnik zamieścił na ...

Pytanie wnioskodawców dotyczy stawki podatkowej przewidzianej dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych dla budynków wykorzystywanych na działalność wykonywaną przez lekarzy weterynarii

Postanowienie Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 1, § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Burmistrz Miasta Kwidzyna po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 stycznia 2007 r. złożonego przez wspólników spółki cywilnej Lecznica Weterynaryjna w K, w sprawie o udzielenie interpretacji co do zakresu i spos ...

- w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczącej opodatkowania podatkiem liniowym wg stawki 19% dochodów z działalności gospodarczej w 2007 roku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8. poz. 60 ze zm.). w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217. poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10.08.2007r. na postanowienie N ...

Czy ulegnie zmianie forma opodatkowania prowadzonej przez Wnioskodawcę praktyki lekarskiej (karta podatkowa) w sytuacji, gdy małżonka zajmuje część lokalu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a między małżonkami istnieje wspólność majątkowa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 26 ms